Chat
x
toggle menu
toggle menu

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนพิเศษ

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
UPDATE

นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

UPDATE

มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

UPDATE

มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม

UPDATE

มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร

NEW

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์

UPDATE

มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry)

UPDATE

มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

UPDATE

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

UPDATE

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC)

UPDATE

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

UPDATE

มาตรการส่งเสริมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

UPDATE

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

UPDATE

มาตรการส่งเสริมเขตพื้นที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UPDATE

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์

UPDATE

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

UPDATE

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

UPDATE

กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map