Chat
x
toggle menu
toggle menu

มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน “ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจึงจะได้รับสิทธิเพิ่ม เสมือนการได้รับ Bonus” โดยจะได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% และจำนวนปีเพิ่มตามสัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หากดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

1. การทำวิจัยและพัฒนา (R&D)

2. สนับสนุนองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ฝึกอบรมหรือฝึกการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ

5. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

6. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ

7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์* กรณีมีเงินลงทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทักษะสูง

เป็นมาตรการส่งเสริมให้บริษัทเอกชน (บริษัทผู้ลงทุน) จัดตั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทผู้ลงทุน
อ่านเอกสารเพิ่มเติม :

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทักษะสูง

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map