Chat
x
toggle menu
toggle menu

กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นการส่งเสริมการลงทุนตามภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560

โครงการที่ขอรับส่งเสริมต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. Pioneer : กิจการผลิตหรือบริการใหม่ หรือ ใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือ ใช้ความรู้ในการผลิตขั้นสูง
2. Innovation-driven Transformation : มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญให้ยั่งยืนในประเทศและผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3. Public Benefit ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคม / สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ / พัฒนาบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิทธิและประโยชน์

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
• VISA และ Work Permit
• เงินสนับสนุน

ทั้งนี้ สิทธิและประโยชน์เป็นไปตามผลการเจรจาซึ่งสะท้อนคุณค่าที่โครงการนั้น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

มาตรการพิเศษภายใต้ พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ

อ่านเอกสารเพิ่มเติม : กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


ติดต่อ กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคารบีโอไอ สำนักงานใหญ่

โทร. 0 2553 8206

อีเมล: ced@boi.go.th

Line: BOICED

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map