Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
Contact Us
Get in Touch with Us!
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
Contact Us
Get in Touch with Us!
toggle menu

Not Found

การรายงานผลการดำเนินงาน/การรายงานความคืบหน้าโครงการ (e-Monitoring)
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จะต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการและผลการดำเนินการประจำปี ให้แก่สำนักงานทราบทุกปี ดังนี้


• การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• การรายงานความคืบหน้าโครงการ

• รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษหรือมาตรการพิเศษการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
โครงการที่มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการ
หากไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับใบรับรอง ISO ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี


ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map