Chat
x
ユーザー調査
Get more information
FAQ
Find answers quickly
コンタクト先
Get in Touch with Us!
toggle menu
ユーザー調査
Get more information
FAQ
Find answers quickly
コンタクト先
Get in Touch with Us!
toggle menu

Not Found

การรายงานผลการดำเนินงาน/การรายงานความคืบหน้าโครงการ (e-Monitoring)
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม จะต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการและผลการดำเนินการประจำปี ให้แก่สำนักงานทราบทุกปี ดังนี้


• การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• การรายงานความคืบหน้าโครงการ

• รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษหรือมาตรการพิเศษการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ISO
โครงการที่มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการให้ได้ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการ
หากไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับใบรับรอง ISO ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี


ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map