Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
Contact Us
Get in Touch with Us!
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
Contact Us
Get in Touch with Us!
toggle menu

ติดต่อเจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมการลงทุน
กองส่งเสริมการลงทุน 1
อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรููปอาหาร,
การแพทย์, ชีวภาพ
กองส่งเสริมการลงทุน 2
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล,อิเล็กทรอนิกส์,
ยานยนต์
กองส่งเสริมการลงทุน 3
อุตสาหกรรมแร่ โลหะ และวัสดุ,
เคมีและปิโตรเคมี, พลังงานสาธารณูปโภค,
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
กองส่งเสริมการลงทุน 4
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, ดิจิทัล, โลจิสติกส์,
บริการ, การท่องเที่ยว
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1
งานสิทธิภาษีเงินได้และงานตรวจสอบของ
อุตสาหกรรมกองส่งเสริมการลงทุน1 และ 2
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
งานสิทธิภาษีเงินได้และงานตรวจสอบของ
อุตสาหกรรมกองส่งเสริมการลงทุน3 และ 4
ศูนย์บริการลงทุน
กองบริการชาวต่างชาติ
กลุ่มบัตรส่งเสริม
งานสนับสนุน
สำนักงานเลขาธิการ
กลุ่มกฎหมาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนต่างประเทศ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map