Chat
x
toggle menu
toggle menu

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์นำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสำหรับการผลิตรถยนต์ ทั้งแบบยานยนต์ทั่วไปและยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งกิจการเดิมและการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นฐานผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอบข่ายประเภทกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน

 • ประเภทกิจการ 3.6 กิจการผลิตยานยนต์ ทั่วไป
 • ประเภทกิจการ 3.8 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV) และแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV Platform) (เฉพาะกิจการผลิต Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV))

 • เงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

  ✓ กิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม

  ✓ โครงการลงทุนใหม่

  กรณีเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิม

  บริษัทสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

  ขนาดการลงทุน

  เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

  แผนการลงทุน

  บริษัทต้องเสนอแผนการลงทุนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ที่จะนำมาใช้ในการสนับสนุนการผลิตในโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

  แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  บริษัทต้องเสนอแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีที่มุ่งสู่ความสะอาด ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย การขับเคลื่อนอัจฉริยะ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เหมาะสม

  การนับมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในโครงการ

 • นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจำนวน
 • นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจำนวน
 • กรณีที่ 1: นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน สำหรับรายการ ดังนี้

 • การใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อการสั่งงานและควบคุม การทำงานตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิต
 • การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) Machine Learning การนำ Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 • การใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย
 • กรณีที่ 2: นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับรายการ ดังนี้

 • การใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศ
 • การเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ

 • เงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

  1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี สัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

  กรณีกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม

  กรณีเป็นโครงการลงทุนใหม่

  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม โดยระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

  หากมีการใช้เครื่องจักรที่มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยนหรือมูลค่าเครื่องจักรทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

  2. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร

  ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2567 และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

  อ่านเอกสารเพิ่มเติม :

  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2566 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์

  Checklist เอกสารนำส่งประกอบการพิจารณาความเป็นระบบอัตโนมัติ

  คำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (F PA PP 30-05)

  แบบประกอบคำขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือบริการ (F PA PP 46-03)

  ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

  Sorry, There is no information support your selected language !

  Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

  Download PDF Reader

  Site map