Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (EP.1)

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map