Chat
x
toggle menu
toggle menu
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง


นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมอ่านเอกสารเพิ่มเติม :

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2567 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 17/2565 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map