Chat
x
toggle menu
toggle menu

Select Groups

All Group
 • All Group
 • นโยบายเเละมาตรการพิเศษในการส่งเสริม
 • การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • การออกบัตรส่งเสริม
 • การเปิดดำเนินการ
 • การเเก้ไขโครงการ
 • การดำเนินการอื่น ๆ
 • การรายงานความคืบหน้าโครงการ (e-Monitoring)
 • การปฏิบัติหลังการได้รับการส่งเสริม
 • การยกเลิกบัตรส่งเสริม
 • เรื่องทั่วไป
 • การใช้สิทธิด้านที่ดิน
 • การใช้สิทธิด้านเครื่องจักร
 • การใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ/ต่างด้าว
 • การใช้สิทธิด้านวัตถุดิบ
 • ประเภทกิจการ - การแพทย์
 • การใช้สิทธิด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประเภทกิจการ - รถยนต์ไฟฟ้า
 • ประเภทกิจการ - ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) IPO และ TISO
 • ประเภทกิจการ - โรงแรม
 • ประเภทกิจการ - ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
 • ประเภทกิจการ - กิิจการผลิิตเครื่่องจัักร อุุปกรณ์์และชิ้นส่่วน
 • ประเภทกิจการ - กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่าง ประเทศด้้วยระบบที่่ทัันสมััย (IDC)
กรณีตัดบัญชีสินค้าส่งออกที่ไม่ตรงกับสูตรที่ได้รับอนุมัติ โดยบริษัทได้ยื่นขออนุมัติสูตรคือ ชื่อสินค้า: Front Cover โมเดล: PK020 #1 แต่ในการส่งออก ได้ระบุชื่อสินค้าในใบขนขาออก เป็น Front Cover PK020#1 (ไม่มีเว้นวรรคก่อน #1) สามารถยื่นตัดบัญชีได้หรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไร

กรณีส่งออกไม่ตรงกับสูตรที่ได้รับอนุมัติ หากไม่ตรงเพียงเล็กน้อยในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ให้ยื่นขอตัดบัญชี โดยระบุชื่อสินค้าส่งออก และโมเดลส่งออก ให้ตรงกับสูตรที่ได้รับอนุมัติเพื่อให้ตรวจสอบผ่านในขั้นตอนแรก
2. จากนั้นระบบจะตรวจสอบพบว่า ชื่อสินค้า (หรือชื่อโมเดล) ที่คีย์ตามข้อ 1 ไม่ตรงกับข้อมูลในใบขนสินค้าขาออก
3. ระบบจะให้บริษัทยืนยันว่าจะยื่นขอตัดบัญชีตามข้อมูลที่ไม่ตรงนั้นหรือไม่
4. หากบริษัทกดยืนยัน ระบบจะส่งเรื่องให้ BOI พิจารณาว่าจะให้ตัดบัญชีตามสูตรที่บริษัทยื่นหรือไม่
5. หาก BOI อนุมัติ ระบบจะดำเนินการตัดบัญชีต่อจนจบกระบวนการ
6. แต่หาก BOI ไม่อนุมัติ ระบบจะแจ้งผลไม่อนุมัติตัดบัญชี ซึ่งบริษัทต้องยื่นขออนุมัติสูตรใหม่ให้ตรงกับสินค้าส่งออก หรือต้องแก้ไขใบขนขาออกให้ตรงกับสูตรการผลิต แล้วจึงยื่นขอตัดบัญชีใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ขอส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศทางออนไลน์ และการปรับยอดบัญชีวัตถุดิบ
การยื่นเรื่องขอส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ เมื่อยื่นผ่านระบบออนไลน์แล้ว ต้องไปยื่นเอกสารขอปรับยอดที่ IC อีกหรือไม่ หากไม่ไปปรับยอดจะไม่สามารถตัดบัญชีสำหรับใบขนผลิตภัณฑ์ส่งออกได้ใช่หรือไม่ หากไม่สะดวกไปที่ IC สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
1. การขอส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ มีการปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติ ดังนี้
- ให้ยื่นคำร้องทางออนไลน์ ผ่านระบบ IC Online System
- จำนวนที่ขอส่งออก ต้องไม่ต่ำกว่ายอดคงเหลือ (balance) ของวัตถุดิบรายการนั้นๆ
- จะเป็นการอนุมัติแบบอัตโนมัติทุกกรณีที่ตรงตามเงื่อนไข
- ระบบจะนำยอดอนุมัติส่งออก ไปเป็นยอดจอง (reserve) ในการตัดบัญชี/ปรับยอด เช่น หากใน MML มียอดบาลานซ์คงเหลือ 5,000 ชิ้น แล้วขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบ 500 ชิ้น ใน MML จะยังคงแสดงบาลานซ์เป็น 5,000 ชิ้น แต่จะตัดบัญชีได้เพียง 4,500 ชิ้น เนื่องจากถูกจองยอดรอการปรับยอดจากการส่งออกวัตถุดิบไว้จำนวน 500 ชิ้น
- ดังนั้น หากได้รับอนุมัติส่งออกวัตถุดิบแล้ว จะยื่นตัดบัญชีสินค้าตามปกติก่อน ก็สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องเข้าใจว่ายอดบาลานซ์ที่จะให้ตัดบัญชีได้จริง จะมีน้อยกว่ายอดที่แสดงใน MML
- เมื่อส่งออกวัตถุดิบแล้ว ให้นำเอกสารไปยื่นขอปรับยอดที่ IC ต่อไป
2. กรณีที่ไม่สะดวกจะไปยื่นงานที่ IC
- สามารถติดต่อ Business Center ของ IC ให้ดำเนินการแทนได้ โดยจะมีค่าบริการคิดตามจำนวนไฟล์ และจำนวนเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นงานนั้นๆ รวมถึงสามารถแจ้งให้ IC ส่งเอกสารอนุมัติให้บริษัททางไปรษณีย์ได้ โดยมีค่าบริการเช่นกัน
ทางบริษัทได้ทำรายการขออนุมัติบัญชีเครื่องจักรในระบบ eMT online แต่ขั้นตอนสุดท้ายตอนกดส่งคำร้องหน้าจอแสดงผลว่าไม่สามารถส่งคำร้องได้เนื่องจากไม่พบผู้อนุมัติ จากการที่โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ IC ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ติดต่อ BOI จึงอยากสอบถามว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ท่านไหน หรือหน่วยงานไหน กิจการของบริษัทเป็นประเภท 6.6 ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม (11 มิ.ย. 2563)

กิจการประเภท 6.6 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกอง 3 ของ BOI กรณีที่สอบถาม ให้ติดต่อกับกอง 3 เพื่อให้กำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเครื่องจักรของบริษัท เมื่อ BOI กำหนดชื่อเจ้าหน้าที่แล้ว (ประมาณ 1-2 วัน) บริษัทจะสามารถยื่นคำร้องขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบได้ตามปกติ

ขายเครื่องจักรอายุเกิน 5ปี: บริษัทได้ตัดบัญชีเครื่องจักรเกิน 5 ปีแล้ว เครื่องจักรนี้ไม่ได้มีการผลิตแล้ว ดังนั้นจะขายกลับไปให้กับทางญี่ปุ่น คำถาม: 1. บริษัทต้องทำเรื่องขอจำหน่ายเครื่องจักร 2. จะมีภาระภาษีหรือไม่ 3. เมื่อเครื่องจักรพ้นสภาพในการใช้สิทธิแล้ว ขณะที่ส่งออกก็เสียอากร เสีย vat 7% ปกติถูกต้องไหม (11 มิ.ย. 2563)

การส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ โดยมีการตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีของเครื่องจักรที่เกิน 5 ปีแล้ว

1. ต้องยื่นขออนุญาตส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ เนื่องจากแม้จะตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีของเครื่องจักรที่เกิน 5 ปีแล้ว แต่ยังคงมีเงื่อนไขต้องใช้เครื่องจักรดังกล่าวในโครงการที่ได้รับส่งเสริม

2. ไม่มีภาระภาษีที่ต้องชำระคืน เนื่องจาก 1) เป็นการส่งคืนไปต่างประเทศ และ 2) ตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีแล้ว

3. การส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ เข้าใจว่ามี VAT เป็น 0%

1. เงื่อนไขวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้จะต้องปรับลดวงเงินค่าเครื่องจักรที่จะส่งคืนก่อนด้วยหรือไม่ 2. ออก invoice ขายตามปกติได้หรือไม่ (11 มิ.ย. 2563)

1. โครงการที่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการ โดยมีการปรับเปลี่ยนวงเงินที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วนั้น จะไม่มีการปรับเปลี่ยนวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกแม้จะมีการจำหน่ายเครื่องจักรออกจากโครงการก็ตาม

2. การส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศจะเป็นการจำหน่ายไปก็ได้ จึงสามารถออกอินวอยซ์ขายตามปกติ โดยรายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักรที่หมดสภาพหรือไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไปถือเป็นรายได้ที่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530

ในกรณีที่โครงการเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว และทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมาแทน โดยส่งเครื่องเดิมกลับไปบริษัทแม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร (เครื่องจักรสั่งปล่อยจากระบบ emt ยังไม่ได้ตัดบัญชีเครื่องจักร) (2 ก.ค. 2563)

กรณีเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว

1. การส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ เพื่อนำเครื่องจักรใหม่มาทดแทน ให้ยื่นคำร้องขอส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ ผ่านระบบ eMT

โดยหากเป็นเครื่องจักรหลักซึ่งทำให้กำลังผลิตลดลงมากกว่า 20% ของบัตรส่งเสริม ให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะมีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่มาทดแทน เครื่องจักรที่ส่งคืนต่างประเทศจะไม่มีภาระภาษีแม้จะไม่ได้ยื่นตัดบัญชีเกิน 5 ปีเพื่อปลอดภาระภาษีหรือไม่ก็ตาม

2. เครื่องจักรใหม่ที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเดิม สามารถใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 28 เนื่องจากโครงการนั้นเปิดดำเนินการครบตามโครงการแล้ว และจะไม่นำมูลค่าเครื่องจักรใหม่นั้นมารวมเป็นขนาดการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทตัดบัญชีเครื่องจักรเกิน 5 ปีแล้ว นำเข้าเครื่องจักรมาจากญี่ปุ่น ต่อมาจะทำส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ (เพราะขายคืนบริษัทแม่) จะไม่มีภาระภาษีถูกต้องหรือไม่ แล้วทางญี่ปุ่นขณะนำเข้าจะมีเสียภาษีนำเข้าหรือไม่ หากมีหรือไม่มีบริษัทจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ทางบริษัทแม่เสียภาษีนำเข้า (2 ก.ค. 2563)

1.เครื่องจักรที่ตัดบัญชี 5 ปี เพื่อปลอดภาษีแล้ว สามารถขอส่งคืนไปต่างประเทศได้โดยไม่มีภาระภาษีอากร

2. การที่บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะนำเข้าเครื่องจักรเก่าจากประเทศไทย จะมีกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่นอย่างไร ควรติดต่อสอบถามกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศโดยตรง

เนื่องจากทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลในการเปิดดำเนินการ และในรายการเครื่องจักร เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า ในระบบมีรายการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ในปี พ.ศ.2554 ส่งผลให้บางรายการเครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ต้องละทิ้ง/ทำลายเครื่องจักรนั้น และบางรายการต้องส่งกลับไปยังต่างประเทศ จึงมีข้อสอบถามว่า ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตัดบัญชีรายการเครื่องจักรดังกล่าวอย่างไร เบื้องต้น รายการเครื่องจักรที่ส่งกลับไปมีเอกสารชี้แจ้งคือเอกสารใบขนขาออก แต่รายการเครื่องจักรที่ละทิ้ง/ทำลายนั้น มีเพียงรูปถ่าย ไม่มีใบรับรองการทำลาย บริษัทฯ จะสามารถใช้เอกสารอื่นใดประกอบการขออนุมัติตัดบัญชีรายการเครื่องจักรได้หรือไม่ (2 ก.ค. 2563)

ตาม คำชี้แจง สกท เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ข้อ 2.4 กรณีที่บริษัทประกันภัยมีหนังสือรับรองความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อรับรองว่าเครื่องจักรดังกล่าวเสียหายจากอุทกภัย โดยมีสภาพความเสียหายทั้งสิ้น ให้ถือว่าเป็นการทำลายเครื่องจักรโดยไม่ต้องขออนุมัติการทำลาย และสามารถใช้เอกสารดังกล่าวมาขอตัดบัญชีเครื่องจักรได้ โดยไม่มีภาระภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร

ดังนั้น หากบริษัทมีหนังสือรับรองความเสียหายจากอุทกภัยจากบริษัทประกันภัย ตามรูปแบบที่ BOI กำหนดก็สามารถตัดบัญชีเครื่องจักรได้โดยไม่มีภาระภาษี

บริษัทฯได้รับอนุมัติโครงการใหม่มาตรา 28 แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่าแต่ไม่ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า ตอนยื่นขอทำบัญชีรายการเครื่องจักร จำเป็นต้องระบุเครื่องจักรที่ไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรนำเข้า ด้วยหรือไม่ (2 ก.ค. 2563)

1. เครื่องจักรเก่าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการ โดยไม่ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า > ไม่ต้องยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

2. แต่หากจำเป็นต้องนำอะไหล่ใหม่ ของเครื่องจักรดังกล่าวเข้ามาซ่อมบำรุง > สามารถยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรดังกล่าวเป็น 0.5 เครื่อง และขออนุมัติบัญชีรายการอะไหล่ เพื่อนำเข้าอะไหล่โดยใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าได้

กรรมวิธีการผลิตในระบบ eMT Online: บริษัทมีผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ ในบัตรส่งเสริมฉบับเดียวกัน และมีบางกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกัน เมื่อจะทำบัญชีรายการเครื่องจักร การระบุขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต จะมีขั้นตอนที่เหมือนกันให้ทำรวมกันไปเลยใช่ไหม
กรรมวิธีการผลิตที่บันทึกในระบบ eMT ให้บันทึกให้ตรงกับกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติตามหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม
กรณีที่มีหลายผลิตภัณฑ์ และมีกรรมวิธีการผลิตบางขั้นตอนที่เหมือนกัน ให้บันทึกกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกันเพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงผูกความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์กับกรรมวิธีการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน สามารถผูกเข้ากับกรรมวิธีการผลิตที่ซ้ำกันได้
การส่งคืน/ส่งซ่อมต่างประเทศ: บริษัทส่งเรื่องขอส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ ถ้ายังไม่อนุมัติ สามารถส่งคืนได้ไหม หรือสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
1. การขออนุญาตส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ ใช้เวลาพิจารณาภายใน 1 วันทำการ ยกเว้นกรณีเป็นเครื่องจักรหลักที่กระทบกับกำลังผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ
2. ปกติการจะส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ เข้าใจว่าบริษัทน่าจะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าพอสมควร จึงควรรอให้ได้รับอนุญาตจาก BOI ก่อน จึงส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ
การนำเข้าเครื่องจักร และขยายเวลานำเข้าย้อนหลัง: สอบถามเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องจักร ในขณะที่กำลังรอการออกบัตรส่งเสริม (ตอบรับมติแล้ว) อยากสอบถามว่า บริษัทฯ จะสามารถนำเข้าเครื่องจักรได้โดยวิธีใดบ้างโดยได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า (ยังไม่ได้ทำบัญชีรายการเครื่องจักร)
กรณีตอบรับมติการให้การส่งเสริมแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกบัตรส่งเสริม บริษัทสามารถยื่นขออนุญาตผ่อนผันใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระภาษีอากรเครื่องจักรได้ และเมื่อได้รับบัตรส่งเสริม และได้รับอนุมัติบัญชีเครื่องจักรเสร็จสิ้นแล้ว สามารถยื่นสั่งปล่อยเพื่อถอนการใช้ธนาคารค้ำประกันแทนการชำระภาษีอากรได้

สอบถามเพิ่มเติม การเสียภาษีสงวนสิทธิ์นำเข้าเครื่องจักร ต่างจากการใช้ธนาคารค้ำประกัน อย่างไร จะเลือกใช้ในกรณีใด

1. กรณีเสียภาษีสงวนสิทธิ หากได้รับสั่งปล่อยคืนอากร จะได้รับคืนเฉพาะอากรขาเข้าเครื่องจักร ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่ได้รับคืนจากการสั่งปล่อย ต้องเป็นการเครดิตภาษีขาย - ภาษีซื้อ ที่ยื่นตามปกติทุกเดือน
2. กรณีใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากร หากได้รับสั่งปล่อยถอนประกัน จะไม่ต้องชำระทั้งอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากไม่ได้รับอนุมัติสั่งปล่อยถอนประกัน จะต้องชำระภาษีอากรย้อนหลังและค่าปรับ VAT
การขอใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น:บริษัทฯ ได้รับส่งเสริมบีโอไอ ถ้าบริษัทฯ จะเริ่มทำกิจการ Non BOI เพิ่มเติม คือ ทำกาวผลิตแล้วส่งออก โดยบริษัทฯ จะนำเข้าโดยการเสียภาษีสำหรับวัตถุดิบที่นำมาผลิตกาวทั้งหมด บริษัทฯ ขอเรียนปรึกษาว่า 1. บริษัทสามารถนำเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมและตัดบัญชีโดยปลอดภาระภาษีแล้ว 5 ปี มายื่นบีโอไอ เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่นได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้ บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 2. หรือบริษัทฯ จะต้องซื้อเครื่องจักรมาเพื่อผลิตกาว เพื่อส่งขายไปต่างประเทศโดยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมบีโอไอ
1. หากบริษัทจะนำเครื่องจักรที่นำเข้าโดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากร ไปผลิตสินค้าอื่นที่ไม่ได้ระบุในบัตรส่งเสริม
- สามารถยื่นขออนุญาตนำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น ตาม ประกาศ สกท ที่ ป.7/2559 ข้อ 5 แต่จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้วเท่านั้น
2. กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการ
- หากสินค้าใหม่ที่จะผลิต อยู่ในข่ายที่จะได้รับส่งเสริม อาจยื่นขอแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมได้ แต่จะต้องไม่ทำให้กำลังผลิตที่ได้รับการส่งเสริม เพิ่มไปจากเดิม
3. กรณีที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรมาใหม่
- หากสินค้าใหม่ที่จะผลิต อยู่ในข่ายที่จะได้รับส่งเสริม สามารถยื่นขอรับส่งเสริมเป็นกิจการขยาย (บัตรส่งเสริมฉบับที่ 2) ได้ แต่จะต้องไม่ใช้เครื่องจักรร่วมกันระหว่างบัตรที่ 1 และบัตรที่ 2
การตัดบัญชีเครื่องจักรหลังปิดกิจการ: สอบถามในส่วนของอะไหล่เครื่องจักรดังนี้ เครื่องจักรนำเข้ามาครบ 5 ปี เปิดดำเนินการแล้ว แต่อะไหล่บางตัวที่นำเข้ามายังไม่ครบ 5 ปี ก็ต้องยื่นจำหน่ายแบบมีภาระภาษีใช่ไหม
อะไหล่เครื่องจักรที่นำเข้ามายังไม่ครบ 5 ปี หากจะจำหน่ายในประเทศ ก็ต้องยื่นขอชำระภาษีอากรตามสภาพ

ในกรณีที่ทางบริษัทไม่ได้จำหน่าย แต่จะทำลาย ก็ต้องยื่นขอทำลายในระบบ eMT ก่อนใช่ไหม

การทำลายเครื่องจักร รวมถึงอะไหล่ และแม่พิมพ์ ต้องเป็นกรณีที่ชำรุดเสียหายเท่านั้น
- หากชำรุดเสียหาย ให้ยื่นขอทำลายในระบบ eMT
- แต่หากไม่ชำรุดเสียหาย ให้ยื่นขอจำหน่ายโดยมีภาระภาษีตามสภาพ


ในส่วนของอะไหล่ที่เป็นกระดาษทราย ซึ่งใช้แล้วหมดไป แต่ระยะเวลาการนำเข้ายังไม่ครบ 5 ปี กรณีนี้ต้องทำอย่างไร

กระดาษทราย เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีผลิตในประเทศ ปกติจะไม่อนุมัติให้ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 28 กรณีที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรเป็นกระดาษทราย หากเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานต่อได้ สามารถขออนุมัติทำลายตาม ประกาศ สกท ที่ ป.3/2555

กรณีบริษัทนำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI โดยนำเข้าอุปกรณ์เสริม เช่น Metal Mold, Jig, Tool สายพาน เกิน 5 ปี บริษัทจะต้องทำเรื่องขอปลอดภาระภาษีอากรหรือไม่
 
กรณีนำเข้าเกิน 5 ปี
- หากไม่ประสงค์จะใช้ในโครงการอีกต่อไป สามารถยื่นขอจำหน่ายในประเทศโดยไม่มีภาระภาษี ซึ่งจะได้รับการตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษีไปพร้อมกัน
- แต่ถ้าจะยังคงใช้ในโครงการ ก็สามารถยื่นขอตัดบัญชีเพื่อปลอดภาระภาษี
การกรอกแผนการลงทุนในส่วนขอค่าเครื่องจักร กรณีที่บริษัทซื้อเครื่องจักรที่ผลิตในต่างประเทศผ่านบริษัท Trading ในไทยและเป็นผู้นำเข้าให้ด้วย ตอนกรอกแผนการลงทุน เครื่องดังกล่าวจะอยู่ในกรณีใดตามหมวดด้านล่าง 1) เครื่องจักรใหม่ ในประเทศ 2) เครื่องจักรใหม่ นำเข้าจากต่างประเทศ (กรกฎาคม 2564)
หากผู้นำเข้าเครื่องจักรเป็น บ.Trading แล้วขายให้กับบริษัทที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ถือเป็นการซื้อเครื่องจักรใหม่ในประเทศ แต่กรณีนี้ บริษัทที่ยื่นขอรับส่งเสริม จะไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรนั้นได้ การจะใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร จะต้องนำเข้าในนามบริษัทที่ได้รับส่งเสริม และวันนำเข้าจะต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม
หากผู้นำเข้าเครื่องจักรเป็น บ.Trading แล้วขายให้กับบริษัทที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ถือเป็นการซื้อเครื่องจักรใหม่ในประเทศ แต่กรณีนี้ บริษัทที่ยื่นขอรับส่งเสริม จะไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรนั้นได้ การจะใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร จะต้องนำเข้าในนามบริษัทที่ได้รับส่งเสริม และวันนำเข้าจะต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริม (กรกฎาคม 2564)
1. การติดตั้งเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ของ 2 โครงการ ไว้ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน สามารถทำได้ แต่ควรจะต้องแสดงป้ายหรือสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า เครื่องจักรใดเป็นของโครงการใด เนื่องจากตามหลักการ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก BOI จะนำเครื่องจักรที่ใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรหนึ่ง ไปใช้ในกิจการอื่นไม่ได้
2. การขอใช้เครื่องจักรร่วมกัน มีแนวทางการพิจารณาดังนี้
- กรณีที่ทั้ง 2 โครงการยังไม่สิ้นสุดระยะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรร่วมกันในกรณีที่ไม่ใช่เครื่องจักรหลัก และไม่มีผลกระทบต่อกำลังผลิต เช่น เครื่องตรวจสอบ เครื่องบรรจุ เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- กรณีที่ทั้ง 2 โครงการได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการ และสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว จะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรร่วมกันได้ ตามเหตุผลความจำเป็นของบริษัท
การส่งเครื่องจักรคืนไปต่างประเทศ บริษัทส่งคืนเครื่องไปต่างประเทศ และได้ตัดบัญชีส่งคืนแล้ว คำถามคือ สามารถขอแก้ไข “เหตุผลการส่งคืน” ได้หรือไม่ เนื่องจากแจ้งเหตุผลผิดลักษณะกับที่ส่งคืน (กรกฎาคม 2564)
หากการขอส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศ ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว บริษัทไม่ต้องยื่นแก้ไขเหตุผลในการขอส่งคืน แม้ว่าเหตุผลสุดท้ายจะแตกต่างไปจากที่เคยแจ้งไว้กับ BOI ก็ตาม

สอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากมีปัญหาตามหลังคือ พอดีปิดงบแล้วก็ยื่น ภงด.50 ค่าเครื่องจักรมันลดลง แต่ไม่ส่งผลต่อกำลังการผลิต เหตุผลตอนส่งกับความเป็นจริง มันขัดแย้งกัน เจ้าหน้าที่จึงขอคำชี้แจงจากบริษัท
คำตอบ
หากเจ้าหน้าที่ขอทราบเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาในงานอื่น บริษัทน่าจะทำหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลย้อนหลังในระบบ eMT อีกทั้งระบบ eMT ก็ไม่ได้ออกแบบให้สามารถแก้ไขข้อมูลของงานที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว
เอกสารใบขนที่ใช้แนบในระบบ eMT กรณีการจำหน่ายเครื่องจักรที่มีอายุเกิน 5 ปี (11 พ.ย. 2564)
การจำหน่ายเครื่องจักรแบบไม่มีภาระภาษีเนื่องจากเกิน 5 ปีแล้ว การยื่นคำขอในระบบ eMT จะต้องแนบ ใบขนแบบใด กรณีเป็นการสงวนสิทธินำเข้า (ทำการขอคืนอากรแล้ว) ซึ่งใบขนดังกล่าวระบุเลข นร. สามารถใช้เป็นเอกสารแนบในระบบได้หรือไม่

ตอบ:
1. หากเป็นเครื่องจักรที่มีข้อมูลการใช้สิทธิในระบบ eMT ไม่ต้องแนบเอกสาร แต่สามารถเลือกเครื่องจักรจากรายการสั่งปล่อยคืนอากรที่เคยอนุมัติอยู่เดิม
2. หากเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีข้อมูลในระบบ eMT (เช่น ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากโครงการอื่น หรือนำเข้าก่อนการเริ่มใช้ระบบ eMT ฯลฯ) ให้แนบหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่า เครื่องจักรที่ขออนุญาตนั้นได้รับยกเว้นภาษีอากรโดยใช้สิทธิ BOI
กรณีเป็นเครื่องจักรที่นำเข้าโดยชำระภาษี และขอคืนอากรภายหลังนั้น เอกสารที่ต้องใช้ เช่น สำเนาหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยคืนอากรเครื่องจักร หรือสำเนาหนังสือคืนอากรจากกรมศุลกากรที่มีการอ้างถึงการใช้สิทธิของ BOI
การจำหน่ายเครื่องจักรที่มีอายุเกิน 5 ปี (11 พ.ย. 2564)
เครื่องจักรมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ต้องการถอดชิ้นส่วนเพื่อจำหน่าย จะต้องดำเนินการในระบบ eMT อย่างไร
A2:
เครื่องจักรที่นำเข้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรจาก BOI หากต้องการจำหน่ายทั้งตัวเครื่องจักร หรือส่วนประกอบของเครื่อง จะต้องได้รับอนุญาตจาก BOI ก่อน
กรณีเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาเกิน 5 ปี ไม่ได้ใช้ในโครงการ คือไม่กระทบกับกำลังผลิตและกรรมวิธีการผลิตตามที่ได้รับส่งเสริมแล้ว จึงควรยื่นขอจำหน่ายเครื่องจักร (จำหน่ายออกจากโครงการ) หลังจากได้รับอนุญาตจาก BOI แล้ว บริษัทจะนำไปทำลาย หรือถอดแยกชิ้นจำหน่ายอย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจาก BOI อีก

Q2.1:
บริษัทจะต้องยื่นเรื่องในระบบ eMT ในหัวข้อใด ระหว่างการขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักร หรือตัดบัญชีเครื่องจักรนำเข้าเกิน 5 ปี และเอกสารที่ต้องใช้คืออะไร หากบริษัทไม่สามารถหาใบขนสินค้าขาเข้าได้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร (เพราะเครื่องจักรเข้ามาอายุเกิน 20 ปี เอกสารไม่น่าจะมีเก็บไว้แล้ว)

A2.1:
ตาม ประกาศ BOI ที่ ป.7/2559
1) การขอจำหน่าย คือ การจำหน่ายออกจากโครงการ คือบริษัทจะตัดเครื่องจักรดังกล่าวออกจากทะเบียนสินทรัพย์ของโครงการนั้น แล้วจะนำไปจำหน่าย ทำลาย ส่งออก บริจาค อย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก BOI
2) การขอตัดบัญชี คือ การตัดภาระภาษีของเครื่องจักรที่นำเข้ามาเกินกว่า 5 ปี เพื่อเป็นเครื่องจักรดังกล่าวจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีในภายหลัง แต่ทั้งนี้ ยังคงต้องใช้เครื่องจักรดังกล่าวในโครงการที่ได้รับส่งเสริมนั้นต่อไป จนกว่าจะขออนุญาตจำหน่าย ทำลาย ส่งคืน หรือบริจาค

ตอบคำถามดังนี้
1. บริษัทต้องการถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่นำเข้าเกิน 20 ปี เพื่อนำไปจำหน่าย โดยจะไม่ใช้เครื่องจักรในโครงการที่ได้รับส่งเสริมอีกต่อไป จึงต้องยื่นเรื่องเป็นการขอจำหน่ายเครื่องจักร
2. BOI จำเป็นต้องตรวจสอบว่า เครื่องจักรที่ยื่นขออนุญาตจำหน่าย เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา 28, 29 ของ พรบ.ส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ หากไม่ใช่ BOI ก็ไม่มีอำนาจในการอนุมัติให้จำหน่ายหรือไม่จำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น สำเนาใบขนขาเข้า หรือสำเนาหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย เป็นต้น ในเบื้องต้นอาจสอบถามกับ IC ว่ายังมีข้อมูลอนุมัติสั่งปล่อยในระบบเก่า (MCTS) หรือไม่ หากไม่มี อาจต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ BOI ที่รับผิดชอบโครงการของบริษัท เพื่อหารือวิธีดำเนินการ
กรณีบริษัทฯ นำเข้าเครื่องจักรโดยได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า หากต้องการส่งอะไหล่ที่อยู่ในเครื่องจักรดังกล่าวไปต่างประเทศ ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร (13 ธ.ค. 2564)

กรณีนำเข้าเครื่องจักร A และต้องการส่งส่วนประกอบของเครื่องจักร A (สมมุติว่าคือ Motor) ไปซ่อมต่างประเทศ

- ให้ยื่นขอส่งออกไปซ่อมโดยเลือกรายการที่เคยได้รับอนุมัติสั่งปล่อย (เครื่องจักร A)

- จากนั้นให้คลิกในช่องที่ระบุว่าชื่อที่ขอส่งซ่อมไม่ตรงกับชื่อที่นำเข้า จากนั้นระบุชื่อรายการที่จะส่งซ่อมให้ตรงกับที่จะขอส่งออกไปซ่อม (Motor)

คำถาม: หากเป็นการส่งไปคืน ไม่ใช่ส่งไปซ่อม จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ: หากจะขอส่งคืนชิ้นส่วนของเครื่องจักร ให้ยื่นคำร้องขอส่งคืนเครื่องจักร โดยอ้างอิงจากเลขที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร จากนั้นทำเครื่องหมายในช่องชื่อส่งคืนไม่ตรงกับชื่อที่นำเข้า และระบุชื่อรายการของชิ้นส่วนที่จะขอส่งคืน

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map