Chat
x
toggle menu
toggle menu

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

ประชากร (2564) 66.17 ล้านคน
ประชาการอาเซียน 661 ล้านคน
อัตราการรู้หนังสือ (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 93.8%
ค่าแรงขั้นต่ำ 313 - 336 บาท/วัน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2564) 505.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายได้ต่อหัว (2564) 7,255 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2564) ร้อยละ 1.5
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (คาดการณ์ 2565) ร้อยละ 2.7 - 3.2
อัตราการขยายตัวของการส่งออก (2564) ร้อยละ 19.2
อัตราการขยายตัวของการส่งออก (คาดการณ์ 2565) ร้อยละ 7.9
ดุลการค้า (2564) 39.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (2564) -11.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
เงินสำรองระหว่างประเทศ (2564) 279.16 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการใช้กำลังการผลิต (2564) ร้อยละ 63.00%
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (2564) ร้อยละ 0.2
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (2564) ร้อยละ 1.2
ดัชนีราคาผู้บริโภค (สิงหาคม 2565) (2562 = 100) 107.46
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 10-20
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 0-15
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เดือนสิงหาคม 2565)

1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 35.88 บาท
1 ยูโร 36.29 บาท
1 ปอนด์ 42.99 บาท
100 เยน 26.56 บาท
1 หยวน 5.28 บาท
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุง ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map