Chat
x
toggle menu
toggle menu

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

ประชากร (2565) 66.1 ล้านคน
ประชาการอาเซียน 672.4 ล้านคน
อัตราการรู้หนังสือ (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 93.8%
ค่าแรงขั้นต่ำ 328 - 354 บาท/วัน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2565) 495.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายได้ต่อหัว (2565) 7,090.9 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2565) ร้อยละ 2.6
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (คาดการณ์ 2566) ร้อยละ 2.5 - 3.0
อัตราการขยายตัวของการส่งออก (2565) ร้อยละ 5.4
อัตราการขยายตัวของการส่งออก (คาดการณ์ 2566) ร้อยละ -1.8
ดุลการค้า (2565) 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (2565) -14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
เงินสำรองระหว่างประเทศ (2565) 245.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการใช้กำลังการผลิต (2565) ร้อยละ 62.8
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (2565) ร้อยละ 2.5
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (2565) ร้อยละ 6.1
ดัชนีราคาผู้บริโภค (สิงหาคม 2566) (2562 = 100) 108.41
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 10-20
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 0-15
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 36.02 บาท
1 ยูโร 39.05 บาท
1 ปอนด์ 45.71 บาท
100 เยน 24.36 บาท
1 หยวน 5.05 บาท

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map