Chat
x
toggle menu
toggle menu

ขั้นตอนการขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร

การขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
เอกสารมาตรา 24
 1. แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ ผู้ชำนาญการต่างชาติ ตามมาตรา 24
 2. ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือฯ มาตรา 24 (ภาษาไทย)
 3. ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือฯ มาตรา 24 (ภาษาอังกฤษ)
 4. แบบ กกท. 02 และ 03
 5. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

  เอกสารมาตรา 25
   การขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อไปในราชอาณาจักร
   1. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (แบบ ตม.7)
   2. เอกสารการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
   3. การรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร
   4. แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
   5. คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (แบบ ตม.8)
   การขอใบอนุญาตทำงานและขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน
   1. แบบฟอร์มการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน

   ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

   Sorry, There is no information support your selected language !

   Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

   Download PDF Reader

   Site map