Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล


หมายเหตุ:

1/ ปรับปีฐานเป็นปี 2553 ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2553

2/ ดัชนีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ ประกอบด้วย ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ (ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ผสม และซีเมนต์อื่นๆ) ปูนเม็ด คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีต พื้นสำเร็จรูปคอนกรีต อิฐบล็อก ท่อซีเมนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ และกระเบื้องมุงหลังคา

3/ การนำเข้าสินค้าทุนไม่รวมสินค้ากลุ่มขนส่งที่เป็นการเช่า และเพิ่มการนำเข้าในหมวด Computer and Information Services

4/ ข้อมูลเดือนล่าสุดประมาณการโดย ธปท.

5/ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2564

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map