Chat
x
toggle menu
toggle menu

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล

AUG

2022 r

SEP

2022

OCT

2022 r

NOV

2022 r

DEC

2022 r

JAN

2023 p

1

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 1/

139.50

135.80

147.50

154.30

146.20

134.60

2

พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ เฉลี่ย 9 เดือนย้อนหลัง (พันตารางเมตร)

5,818.80

6,033.60

5,704.90

6,028.20

5,894.50

5,605.70

3

ดัชนีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ 2/

107.20

99.60

98.00

110.10

104.40

103.00

4

นำเข้าสินค้าทุน การณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านดอลลาร์ สรอ.) 3/

4,741.40

4,210.80

4,178.00

4,402.00

3,970.50

4,339.40

5

ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านบาท) 4/

92,077.50

95,703.60

87,956.90

87,476.90

89,907.30

87,196.50

6

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ (คัน) 5/

39,012.00

37,472.00

27,090.00

30,358.00

25,956.00

32,523.00

7

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ปรับฤดูกาล) 1/

144.70

142.90

137.70

136.80

136.00

138.40

8

พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ เฉลี่ย 9 เดือนย้อนหลัง (พันตารางเมตร) (ปรับฤดูกาล)

6,000.90

5,974.30

5,934.10

6,052.60

5,872.10

5,618.10

9

ดัชนีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ (ปรับฤดูกาล) 2/

108.30

106.00

106.20

110.30

105.50

103.40

10

การนำเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านดอลลาร์ สรอ.) (ปรับฤดูกาล) 3/

4,544.70

4,353.10

4,245.00

4,011.70

3,906.90

4,090.50

11

ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านบาท)(ปรับฤดูกาล) 4/

94,860.90

92,430.10

88,341.90

87,738.90

86,932.60

89,493.90

12

ยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ (คัน) (ปรับฤดูกาล) 5/

37,462.20

38,209.80

28,953.20

32,086.70

31,050.70

29,871.10

หมายเหตุ:

1. ปรับปีฐานเป็นปี 2553 ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2553

2. ดัชนีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศประกอบด้วย ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ (ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ผสม และซีเมนต์อื่นๆ) ปูนเม็ด
คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีต พื้นสำเร็จรูปคอนกรีต อิฐบล็อก ท่อซีเมนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ และกระเบื้องมุงหลังคา

3. การนำเข้าสินค้าทุนไม่รวมสินค้ากลุ่มขนส่งที่เป็นการเช่า และเพิ่มการนำเข้าในหมวด

4. ข้อมูลเดือนล่าสุดประมาณการโดย ธปท.

5. ยกเว้นรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map