Chat
x
toggle menu
toggle menu

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค

นายวรชาติ
ชูชม

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(ศูนย์เชียงใหม่)
image of วรชาติ
ชูชม
view more

นายอิสระ
อมรกิจบำรุง

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(ศูนย์นครราชสีมา)
image of อิสระ
อมรกิจบำรุง
view more

นางสาววรรณนิภา
พิภพไชยาสิทธิ์

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
(ศูนย์ขอนแก่น)
image of วรรณนิภา
พิภพไชยาสิทธิ์
view more

นายภนธร
วงศ์พรหม

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
(ศูนย์ชลบุรี)
image of ภนธร
วงศ์พรหม
view more

นางสาวปิยะวรรณ
ขยันมาก

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
(ศูนย์สงขลา)
image of ปิยะวรรณ
ขยันมาก
view more

นางระเบียบ
โสขะรัตน์

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
image of ระเบียบ
โสขะรัตน์
view more

นางสาวนงเยาว์
ก่อการรวด

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
(ศูนย์พิษณุโลก)
image of นงเยาว์
ก่อการรวด
view more
image of วริสรา
พึ่งทองหล่อ
นางสาววริสรา
พึ่งทองหล่อ
(+66) 2553 8211
กองส่งเสริมการลงทุน 1
(อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์)
 • อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 • อุตสาหกรรมการแพทย์
 • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
image of วรวรรณ
นรสุชา
นางสาววรวรรณ
นรสุชา
(+66) 2553 8212
กองส่งเสริมการลงทุน 2
(อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ
 • อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
image of วรกาญจน์
โกศลพิศิษฐ์กุล
นายวรกาญจน์
โกศลพิศิษฐ์กุล
(+66) 2553 8213
กองส่งเสริมการลงทุน 3
(อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน)
 • อุตสาหกรรมแร่
 • อุตสาหกรรมวัสดุ
 • กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในอุตสาหกรรมวัสดุ
 • อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ
 • อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และพลาสติก
 • สาธารณูปโภค
 • การพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม
image of รัชนี
วัฒนวิศิษฏพร
นางสาวรัชนี
วัฒนวิศิษฏพร
(+66) 2553 8292
กองส่งเสริมการลงทุน 4
(อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง)
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมเบา
 • อุตสาหกรรมภาพยนตร์
 • กิจการบริการเฉพาะทาง
 • กิจการด้านท่องเที่ยว
 • กิจการโลจิสติกส์
image of ภาคภูมิ
บูรณบุณย์
นาย ภาคภูมิ
บูรณบุณย์
(+66) 2553 8203
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองส่งเสริมการลงทุน 1 และ 2

image of พลกฤษณ์
ทวีสุนทร
นายพลกฤษณ์
ทวีสุนทร
(+66) 2553 8140
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองส่งเสริมการลงทุน 3 และ 4

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map