Chat
x
toggle menu
toggle menu

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เกี่ยวกับ BOI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยการให้สิทธิและประโยชน์ในการลงทุน การเสริมสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่อการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนและการบริการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือตามที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บรรยากาศการลงทุน และชักจูงให้มีการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ
 4. จัดให้มีศูนย์บริการลงทุนสำหรับผู้สนใจลงทุนและผู้ลงทุนในการจัดให้ได้มาซึ่งการอนุญาตและการให้ใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน และดำเนินการตามโครงการลงทุน
 5. วิเคราะห์โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจนประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 6. ศึกษาค้นคว้าหาลู่ทางในการลงทุน จัดทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุน วางแผน ส่งเสริมการลงทุน และประสานการแก้ไขปัญหานักลงทุน
 7. ศึกษา รวบรวม ให้บริการข้อมูล และส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งหาผู้ร่วมทุนหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างการเชื่อมโยงและขยายโอกาสการลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศ
 8. ประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน และการดำเนินงานของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอำนวยการของสำนักงานและงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่งตั้ง
 • • ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 • • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างวินัยและการรักษาระบบคุณธรรมของสำนักงาน
 • • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นใด การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งานให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าและลงทุน และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน
 • • ดำเนินการเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • • ดำเนินการรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประชุมเจรจาเกี่ยวกับความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการลงทุน
 • • ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย
 • • สำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของนักลงทุนต่างชาติ
 • • ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎ และระเบียบด้านการลงทุน รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศต่าง ๆ
 • • ดำเนินการแก้ต่างกรณีอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการให้สิทธิและประโยชน์ด้านการลงทุน
 • • บริการให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการลงทุน
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
 • • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการและการประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการลงทุน การลงทุนในประเทศเป้าหมายและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการไทยและการลงทุนไทยในต่างประเทศ
 • • จัดทำกลยุทธ์และมาตรการในการเชื่อมโยงการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำหรับการส่งเสริมการลงทุนไทยในประเทศเป้าหมายรายประเทศ
 • • สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โอกาสการลงทุนไทยในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย
 • • พัฒนาและส่งเสริมความเชื่อมโยงการลงทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปของประเทศ
 • • พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเครือข่ายองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญรายสาขาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย
 • • ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานการเชื่อมโยงการลงทุน แผนงานการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 • • ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยหรือต่างประเทศด้านการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี หาผู้ร่วมทุน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านการลงทุนในต่างประเทศ และฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ
 • • ติดตาม ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
 • • ศึกษาศักยภาพการลงทุน รวมทั้งพัฒนาและชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และในพื้นที่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
 • • ประสานงานกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 - 7
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • จัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน และวางแผนพัฒนาการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปของประเทศ
 • • จัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
 • • ศึกษาและติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและนโยบายด้านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน
 • • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและข้อจากัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข่งขันได้
 • • เสนอแนะมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • • พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการลงทุนโดยรวม และการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล
 • • ประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการของสำนักงาน รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
 • • พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ประเภทกิจการและโครงการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์เศรษฐกิจการลงทุนในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมรายสาขา
 • • ประสานและจัดทำแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายส่งเสริมการลงทุน
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • วิเคราะห์โครงการลงทุนเชิงลึกและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุนบริหารงานการให้สิทธิและประโยชน์ รวมทั้งการให้การคุ้มครองแก่โครงการที่รับการส่งเสริมการลงทุน
 • • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขา และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงวิธีการให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายกำหนด
 • • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยและต่างชาติ
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย และจัดทำฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย
 • • จัดทำกลยุทธ์และมาตรการในการชักจูงการลงทุนรายประเทศและแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
 • • ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • • สร้างเครือข่ายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • • ประสานงานกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
 • • ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • จัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน และวางแผนพัฒนาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 • • จัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อชักจูงโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ
 • • ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ รวมถึงแผนบริหารกองทุนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • • ศึกษาและติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและนโยบายด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและข้อจากัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข่งขันได้
 • • เสนอแนะมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนให้มีการลงทุน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • • พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล
 • • ประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
 • • พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ประเภทกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและโครงการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุนที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของสำนักงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 • • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และความต้องการของนักลงทุน
 • • เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน จัดทำมาตรฐานข้อมูลบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงาน จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานสถิติสารสนเทศด้านการลงทุน
 • • บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในของสำนักงาน และเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 • • ให้คำปรึกษาและแนะนำในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนไทยและต่างชาติ
 • • อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสำรวจลู่ทางการลงทุน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • • วางแผนกลยุทธ์และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กร รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและบรรยากาศในการลงทุนในประเทศโดยรวม
 • • บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • • กำกับดูแลศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน การให้บริการรับคำขอและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งการรับข้อคิดเห็นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในการเริ่มต้นหรือจัดตั้งธุรกิจ และให้บริการแบบเบ็ดเตล็ดจุดเดียวสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล
 • • ดำเนินการแก้ปัญหานักลงทุนโดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 • • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงให้เกิดการลงทุน
 • • ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน
 • • บริหารงานสิทธิและประโยชน์ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน
 • • สร้างเครือข่ายการลงทุน และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย
มีหน้าที่และอำนาจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 • • ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุนไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ และนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทย
 • • ชักจูงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ
 • • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรวมทั้งติดตามและรวบรวมสถิติการลงทุนในต่างประเทศ
 • • สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป้าหมาย
 • • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เลขาธิการมอบหมาย

แหล่งที่มา: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map