Chat
x
toggle menu
toggle menu

การนำเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ปรับฤดูกาล)

(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)หมายเหตุ:

- ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน

- ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100

- ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออกที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map