Chat
x
toggle menu
toggle menu

การนำเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ปรับฤดูกาล)

(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)

ก.ย.

2566

ต.ค.

2566

พ.ย.

2566

ธ.ค.

2566

ม.ค.

2567

ก.พ.

2567

1

สินค้าอุปโภคบริโภค

2

ดัชนีราคา

120.49

120.44

120.36

121.05

121.28

121.32

3

ดัชนีมูลค่า

183.64

188.65

176.00

154.26

168.55

187.99

4

ดัชนีปริมาณ

152.40

156.06

146.42

127.38

139.04

155.41

5

วัตถุดิบ

6

ดัชนีราคา

109.74

108.98

107.87

107.09

105.79

104.67

7

ดัชนีมูลค่า

119.68

118.65

127.98

116.34

120.73

115.22

8

ดัชนีปริมาณ

108.99

108.93

118.26

108.68

112.68

109.47

9

สินค้าทุน

10

ดัชนีราคา

110.40

110.14

110.12

110.21

110.15

109.92

11

ดัชนีมูลค่า

93.65

97.28

105.90

89.76

104.45

130.66

12

ดัชนีปริมาณ

84.84

88.70

96.05

81.43

94.87

118.99

13

รวม

14

ดัชนีราคา

114.09

113.74

113.09

112.40

110.93

109.98

15

ดัชนีมูลค่า

113.64

119.11

124.45

111.37

121.73

119.01

16

ดัชนีปริมาณ

99.63

105.14

109.99

99.23

109.34

107.68

หมายเหตุ :

- ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน

- ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100

- ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออกที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : วัวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map