Chat
x
toggle menu
toggle menu

การส่งออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต

ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต
 ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ปรับฤดูกาล) 
 (ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)
หมายเหตุ:

― ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน
― ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
― ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100
― ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2565

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map