Chat
x
toggle menu
toggle menu

การส่งออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต

ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต

ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ปรับฤดูกาล)

(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)

ก.ค.

2566

ส.ค.

2566

ก.ย.

2566

ต.ค.

2566

พ.ย.

2566

ธ.ค.

2566

1

สินค้าเกษตร

2

ดัชนีราคา

112.73

115.12

115.91

115.94

116.80

118.18

3

ดัชนีมูลค่า

110.61

115.90

145.08

123.62

119.09

97.74

4

ดัชนีปริมาณ

97.68

100.70

124.81

106.67

102.28

82.27

5

สินค้าประมง

6

ดัชนีราคา

124.89

124.88

124.88

125.42

125.30

125.75

7

ดัชนีมูลค่า

50.59

53.52

51.53

50.79

51.98

53.37

8

ดัชนีปริมาณ

40.43

42.85

41.14

40.33

41.69

42.41

9

สินค้าอุตสาหกรรม

10

ดัชนีราคา

109.21

109.83

110.23

110.15

109.97

110.06

11

ดัชนีมูลค่า

124.52

133.37

129.60

128.73

129.42

127.98

12

ดัชนีปริมาณ

113.97

121.64

117.56

116.93

117.64

116.44

13

รวม

14

ดัชนีราคา

108.78

109.48

109.93

109.84

109.74

109.97

15

ดัชนีมูลค่า

118.95

122.98

128.07

127.51

125.64

124.00

16

ดัชนีปริมาณ

109.24

112.20

116.43

116.05

114.38

112.76

หมายเหตุ :

― ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน

― ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

― ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100

― ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map