Chat
x
toggle menu
toggle menu

ผู้บริหารบีโอไอ

ผู้บริหาร

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล

รองเลขาธิการ

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เริ่มรับราชการที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2530 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ คือ ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) ณ นครแฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างปี 2543-2547 ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างปี 2555-2559 ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ระหว่างปี 2559-2560 ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) ระหว่างปี 2560-2563 และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปี 2563-2564

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก San Francisco State University สหรัฐอเมริกา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ. 63)

ข้อมูลติดต่อ
E-mail Address: wirat@boi.go.th
โทรศัพท์: 0 2553 8288

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map