Chat
x
toggle menu
toggle menu

ผู้บริหารบีโอไอ

ผู้บริหาร

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

เลขาธิการ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างปี 2560 – 2565

นายนฤตม์ เริ่มต้นทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2538 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติงานในกองต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการลงทุน, กองการต่างประเทศ, กองแผนงานและพัฒนา และทำหน้าที่เลขานุการของเลขาธิการ BOI 2 ท่าน ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจการลงทุน และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดทำยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งมีภารกิจจัดทำ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่” ประกาศใช้เมื่อปี 2558 นับเป็นการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ของ BOI

นายนฤตม์ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อปี 2554 เป็นผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน เมื่อปี 2557 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน เมื่อปี 2558 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อปี 2559 และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2560 ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2565

สำหรับประสบการณ์ด้านอื่นที่สำคัญ ได้แก่ ในช่วงปี 2544 – 2545 และปี 2547 – 2549 ได้รับมอบหมายเป็น คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ทำเนียบรัฐบาล และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงปี 2552 – 2554 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน ได้ร่วมปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการนโยบายและกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการด้านการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต และด้านการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) และอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนด้านการพัฒนากำลังคนคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เดินทางไปโรดโชว์การลงทุนกว่า 80 ครั้ง ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

นายนฤตม์ เรียนจบระดับประถมและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งผ่านหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 1 และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7 กระทรวงการคลัง และหลักสูตร The Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ที่ผ่านมาได้มีผลงานเขียนที่สำคัญ ได้แก่ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 2 เล่ม คือ “คนพันธุ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา : Next Generation Leaders” และ “มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา : Global Village”, เป็นบรรณาธิการร่วมหนังสือ “Thailand Stand-up”, นักเขียนคอลัมน์ Investment for the Future และ Smart EEC ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายนฤตม์ ได้รับรางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2536” จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558” จากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลติดต่อ
E-mail Address: narit@boi.go.th , secretary@boi.go.th
โทรศัพท์: 0 2553 8101 , 8201

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map