Chat
x
toggle menu
toggle menu

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อให้การสนับสนุนให้มีเพื่อให้การสนับสนุนให้มีการลงทุนมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

1. สถานประกอบการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง

1. จังหวัดนราธิวาส

2. จังหวัดปัตตานี

3. จังหวัดยะลา

4. จังหวัดสตูล

5. 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา

1. อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน (Agricultural Industry City)

2. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development City)

3. อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ (International Border City)

2. ประเภทกิจการที่เข้าข่ายขอรับการส่งเสริม

กิจการทุกประเภทในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

1. กิจการทุกประเภทในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

2. กิจการเพิ่มเติมพิเศษ 6 ประเภท ได้แก่

1) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

2) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค

3) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องสำอาง

4) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก

5) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษเช่น กล่องกระดาษ

6) กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินค้า

3. การลงทุนโครงการเดิม

- โครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ แต่ต้องเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในประกาศขอรับการส่งเสริม

- สถานประกอบการไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1

4. การลงทุนโครงการใหม่

- โครงการลงทุนใหม่ที่ขอรับการส่งเสริมต้องลงทุนโดยนิติบุคคลเดิม รือนิติบุคคลใหม่ซึ่งมีกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการของโครงการเดิมถือหุ้นทั้งสิ้น

- สถานที่ประกอบการต้องอยู่ในพื้นที่ตามข้อ 1

5. เงื่อนไข (โครงการเดิม)

1. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

2. อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว

3. จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

6. เงื่อนไข (โครงการลงทุนใหม่ในพื้นที่ตามนโยบาย)

1. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

2. อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว

3. จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมสำหรับโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่ติดตั้งเครื่องจักรแล้วพร้อมจะเปิดดำเนินการ

4. จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมสำหรับโครงการใหม่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมหนังสือแจ้งยืนยันการลงทุนของโครงการเดิม

7. สิทธิประโยชน์สำหรับโครงการลงทุนใหม่

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี

หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 15 ปี

หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายเป็น ระยะเวลา 20 ปี

หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 ของอัตราปกติ สำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ที่ต้องนำเข้ามาผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เป็นระยะเวลา 5 ปี

ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 ของอัตราปกติ สำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ที่ต้องนำเข้ามาผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เป็นระยะเวลา 10 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับส่งเสริม

8. สิทธิประโยชน์สำหรับโครงการลงทุนเดิม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จำกัดวงเงินตามเงินลงทุนของโครงการใหม่

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี จำกัดวงเงินตามเงินลงทุนของโครงการใหม่

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับกรณีโครงการลงทุนใหม่ที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2/2563 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติขยายระยะเวลารับคำขอออกไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127308

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map