Chat
x
toggle menu
toggle menu

การพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ

การพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ


ตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าช่างผู้ชำนาญการต่างชาติ กรณีได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว (มาตรา 25 และมาตรา 26)
ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวที่มีทักษะ ได้แก่ ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ รวมถึงคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ
ดังนั้น ในการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร คณะกรรมการจึงจะกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงานของคนต่างด้าว ตลอดจนจำนวน และระยะเวลาที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละโครงการเป็นกรณี ๆ ไป แม้ว่าจะเกินอัตราจำนวนหรือระยะเวลา ให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ขั้นตอนการขอคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในกิจการ BOI


1. การขอวีซ่าเข้าประเทศไทย ช่างฝีมือที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่า Non-B มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก ก่อนจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ช่างฝีมือจะต้องเดินทางเข้ามาโดยใช้วีซ่า Non-B ส่วนครอบครัวของช่างฝีมือ จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่า Non-O
- กรณีที่เดินทางเข้ามาโดย Tourist Visa (TR60) หรือ Transit Visa (TS30) จะต้องทำหนังสือถึง BOI เพื่อให้ออกหนังสือขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-B หรือ Non-O ได้ที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
- กรณีเดินทางเข้ามาโดยประทับตรา ผ 30 หรือ ผผ 90 จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อยื่นขอวีซ่า Non-B, Non-O หรือ TR, TS จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยสามารถขอหนังสือขอความร่วมมือจาก BOI เพื่อประกอบการยื่นขอประทับตราวีซ่าด้วยก็ได้
- กรณีประเทศที่ช่างต่างชาติมีถิ่นพำนัก ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย สามารถขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศอื่นที่มีพื้นที่ดูแลครอบคลุมประเทศที่ช่างต่างชาติมีถิ่นพำนัก
2. การขออนุมัติตำแหน่ง (การขอนำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างประเทศ) และการขอบรรจุตัวบุคคล
ต้องยื่นคำขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงยื่นเรื่องขอบรรจุช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การขออนุมัติตำแหน่ง
- ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องชี้แจงขอบเขตความรับผิดชอบ จำนวน ระยะเวลา และความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งต่อ BOI โดยละเอียด
- ตำแหน่งที่จะขออนุมัติสำหรับช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติ ต้องมีความชัดเจน โดยชื่อตำแหน่งต้องบอกลักษณะงาน และระดับการบังคับบัญชาในองค์กรนั้นได้ *** เหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาของกลุ่มผู้ชำนาญการต่างประเทศว่าจะอนุมัติให้หรือไม่
2.2 การขอบรรจุตัวบุคคล
เมื่อได้รับอนุมัติตำแหน่งแล้ว ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถยื่นคำร้องต่อ BOI เพื่อขอบรรจุช่างฝีมือ ต่างด้าวในแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B และเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว โดยช่างฝีมือต่างด้าวผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ได้รับอนุมัตินั้น ๆ
3. การขออนุญาตอยู่ต่อไปในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่า)
เมื่อได้รับอนุมัติให้บรรจุช่างฝีมือในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว ช่างฝีมือสามารถยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อขอขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ก่อนวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด
4. การขอใบอนุญาตทำงาน
เมื่อได้รับอนุมัติให้บรรจุช่างฝีมือในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว ช่างฝีมือสามารถยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อขอใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ได้

การยื่นคำร้องผ่านระบบ Single Window for Visa & Work Permit System


ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับชื่อผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ จะต้องลงทะเบียนคำขอรับชื่อผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่เว็บไซด์ https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php ** หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม ที่ระบุชื่อบุคคลที่จะมารับ ประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวพนักงาน หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายบุคคลของบริษัท และสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)
- เมื่อลงทะเบียนในระบบ https://swe-expert.boi.go.th/SW-WEB/main.php แล้ว เจ้าหน้าที่จะอนุมัติคำขอลงทะเบียนภายในระยะเวลา 1 วันทำการ ผู้ใช้งานจะได้รับ Username และ Password ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
- นำ Username และ Password ที่ได้รับ Login เข้าสู่ระบบ Single Window โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไข (ยอมรับข้อกำหนดของ 3 หน่วยงาน)
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลสำนักงานใหญ่ และสาขาตามหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยกรอกรายละเอียดของบริษัท และ Up load ไฟล์สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือสัญญาจ้างพร้อมทั้งที่ตั้งโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 Update ข้อมูลคนต่างด้าวทุกคนที่ต้องการจะยื่นคำขอใด ๆ เช่น ขออนุมัติตำแหน่งคนต่างด้าว ขอบรรจุคนต่างด้าวและขอให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ ขอขยายเวลาของตำแหน่งคนต่างด้าวและต่ออายุการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัว เป็นต้น
เมื่อดำเนินการครบตามขั้นตอนถือว่ายื่นคำขอผ่านระบบ Single Window แล้ว และรอเจ้าหน้าที่จากทั้ง 3 หน่วยงาน (BOI กรมการจัดหางาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) พิจารณาคำขอ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map