Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข่าวประกาศราคากลาง

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.11/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 80 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2561)

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map