Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.5/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงาน บ้านพักเละเรือนรับรองของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map