Chat
x
toggle menu
toggle menu

ข่าวประกาศราคากลาง

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561)

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map