Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

ฝ่ายสนับสนุนและบริการ

ผู้อำนวยการระดับสูง

นางสาวชลีพร
เฮงตระกูล

สำนักงานเลขาธิการ
image of ชลีพร
เฮงตระกูล
view more

นางสาวฐนิตา
ศิริทรัพย์

กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
image of ฐนิตา
ศิริทรัพย์
view more

นายพลกฤษณ์
ทวีสุนทร

กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
image of พลกฤษณ์
ทวีสุนทร
view more

นายอรรจน์สิทธิ
สร้อยทอง

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
image of อรรจน์สิทธิ
สร้อยทอง
view more

นางสาวศุธาศินี
สมิตร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
image of ศุธาศินี
สมิตร
view more

นางสาวรัชนี
วัฒนวิศิษฏพร

กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
image of รัชนี
วัฒนวิศิษฏพร
view more

นายวิรัตน์
ธัชศฤงคารสกุล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน
image of วิรัตน์
ธัชศฤงคารสกุล
view more

นายวรกาญจน์
โกศลพิศิษฐ์กุล

ศูนย์บริการลงทุน
image of วรกาญจน์
โกศลพิศิษฐ์กุล
view more
image of สุทธิเกตติ์
ทัดพิทักษ์กุล
นายสุทธิเกตติ์
ทัดพิทักษ์กุล
(+66) 2553 8211
กองส่งเสริมการลงทุน 1
(อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์)
 • Agro & Food Industry
 • Medical Industry
 • Biotechnology Industry
image of ชาตรี
ลิ้มผ่องใส
นายชาตรี
ลิ้มผ่องใส
(+66) 2553 8212
กองส่งเสริมการลงทุน 2
(อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)
 • Machine Industry
 • Automotive Industry
 • E&E Industry
 • Defense Industry
image of พัลลภ
บุญศิริ
นายพัลลภ
บุญศิริ
(+66) 2553 8213
กองส่งเสริมการลงทุน 3
(อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน)
 • Mining, Metal & Material Industry
 • Chemical & Petrochemical Industry
 • Energy, utilities & Environmental Industry
 • Industrial Area Development
image of นฤชา
ฤชุพันธุ์
นายนฤชา
ฤชุพันธุ์
(+66) 2553 8214
กองส่งเสริมการลงทุน 4
(อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง)
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน
 • Digital Industry
 • Smart City Development
 • Logistics Industry
 • Professional Services
 • Tourism Industry
 • Creative Industry
 • Other Services
image of อมรา
จริตพจน์
นางอมรา
จริตพจน์
(+66) 2553 8203
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1
รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองส่งเสริมการลงทุน 1 และ 2
image of จินจณา
โอสถธนากร
นางจินจณา
โอสถธนากร
(+66) 2553 8140
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองส่งเสริมการลงทุน 3 และ 4

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map