Chat
x
toggle menu
toggle menu

Select Groups

All Group
 • All Group
 • นโยบายเเละมาตรการพิเศษในการส่งเสริม
 • การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • การออกบัตรส่งเสริม
 • การเปิดดำเนินการ
 • การเเก้ไขโครงการ
 • การดำเนินการอื่น ๆ
 • การรายงานความคืบหน้าโครงการ (e-Monitoring)
 • การปฏิบัติหลังการได้รับการส่งเสริม
 • การยกเลิกบัตรส่งเสริม
 • เรื่องทั่วไป
 • การใช้สิทธิด้านที่ดิน
 • การใช้สิทธิด้านเครื่องจักร
 • การใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ/ต่างด้าว
 • การใช้สิทธิด้านวัตถุดิบ
 • ประเภทกิจการ - การแพทย์
 • การใช้สิทธิด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประเภทกิจการ - รถยนต์ไฟฟ้า
 • ประเภทกิจการ - ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) IPO และ TISO
 • ประเภทกิจการ - โรงแรม
 • ประเภทกิจการ - ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
 • ประเภทกิจการ - กิจการผลิตเครื่่องจักร อุุปกรณ์และชิ้นส่วน
 • ประเภทกิจการ - กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่า ประเทศด้วยระบบที่่ทันสมัย (IDC)
หากต้องการแก้ไขปริมาณสต็อคเพื่อเพิ่มปริมาณส่วนสูญเสียในสูตรเข้าไป เมื่อใช้ตัวอย่างสูตรที่มีส่วนประกอบวัตถุดิบดังกล่าวที่มีการจำหน่ายในปริมาณมากอันดับแรกๆ เมื่อนำมาคำนวณสต็อคสูงสุด 4 เดือน สำหรับวัตถุดิบรายการดังกล่าว จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแก้ปริมาณสต็อคสูงสุด 4 เดือนสำหรับรายการวัตถุดิบอื่นๆ ที่เหลือ (ทีไม่ได้ต้องการแก้ไขอะไร) เพื่อให้สอดคล้องกับสูตรตัวอย่างดังกล่าว

หากต้องการแก้ไขรายการ/ปริมาณ Max Stock โดยการใช้สินค้าตัวอย่างรายการใหม่ มารวมคำนวณปริมาณ Max Stock จะขึ้นอยู่กับ จนท BOI ผู้พิจารณาโครงการว่า จะให้เพิ่มรายการใหม่นั้นได้โดยตรง หรือ จะต้องมีการปรับลดปริมาณสินค้าตัวอย่างรายการอื่นลง เนื่องจากจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ขอสอบถามว่าสูตรการผลิต online ที่สำนักงาน BOI กำลังดำเนินการอยู่มีแผนเริ่มใช้เมื่อไร

การขออนุมัติสูตรและบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดแบบ online น่าจะเริ่มให้บริการได้ประมาณกลางปี 2563 นี้ โดยจะมีการประกาศแจ้งเป็นทางการจาก BOI และ IC ก่อนล่วงหน้า

บริษัทเปิดดำเนินการแล้ว ต่อมาต้องการนำเข้าเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องจักรเก่ามาใช้ในโครงการ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีใบ inspection certificate

ประกาศ BOI เกี่ยวกับเครื่องจักรทุกฉบับ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า โครงการที่ได้รับส่งเสริมต้องใช้เครื่องจักรใหม่ หากจะใช้เครื่องจักรเก่าต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพและได้รับอนุญาตจาก BOI (ยกเว้นบางกรณีที่มีข้อยกเว้น เช่น แม่พิมพ์ เป็นต้น) และในบัตรส่งเสริม ก็จะระบุเงื่อนไขเช่นเดียวกัน หากบริษัทยังคงมีสถานะเป็นผู้ได้รับส่งเสริม (ไม่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรเครื่องจักรหรือไม่ / ไม่ว่าจะเปิดดำเนินการแล้วหรือไม่) หากจะใช้เครื่องจักรเก่า ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพ และต้องได้รับอนุญาตจาก BOI

หากเป็นเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรหลัก และนำเข้ามาแล้วโดยเสียภาษี แต่ไม่มีใบรับรอง จะมีผลอย่างไร และควรดำเนินการอย่างไร
แม้ว่าบริษัทจะเปิดดำเนินการแล้ว ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม คือ

1) เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ หรือ

2) กรณีได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่า ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีใบรับรองประสิทธิภาพ และอายุไม่เกินกว่าที่กำหนดในบัตรส่งเสริม

กรณีได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการเต็มโครงการแล้ว แต่ต่อมามีการซื้อเครื่องจักรเก่ามาใช้ โดยชำระภาษีเอง หากไม่มีใบรับรองประสิทธิภาพ จะขัดกับเงื่อนไขข้อ 2

ดังนั้น ผลผลิตที่เกิดจากเครื่องจักรดังกล่าว จะเป็นผลผลิตที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ จึงควรทำใบรับรองประสิทธิภาพให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริม

บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ ม.36 (1) กรณีบริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า โดยสินค้านั้นต้องทำในขั้นตอน 1-5 แต่ต่อมาพบว่าได้ผลิตสินค้านี้ในขั้นตอนที่ 4-5 ไม่ได้ และจำเป็นต้องส่งออกเพื่อไปผลิตต่อที่บริษัทฯแม่ (ญี่ปุ่น) เพื่อผลิตต่อ ดังนั้นหากบริษัทฯ ต้องการส่งออกไปผลิตต่อที่ญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร

การผลิตสินค้าไม่ครบตามขั้นตอนการผลิตที่ได้รับอนุมัติ เป็นการขัดกับเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมจะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ได้ และใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบไม่ได้

ข้อมูลที่บริษัทแจ้งมา ไม่เพียงพอที่จะให้คำแนะนำว่า อยู่ในข่ายที่จะผ่อนผันได้หรือไม่ และควรดำเนินการอย่างไร จึงขอตอบเป็นหลักการกว้างๆ ดังนี้

1. หากเป็นการผลิตไม่ครบขั้นตอนการผลิตในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากมีปัญหาในการผลิตอาจขอผ่อนผันกรรมวิธีการผลิตเป็นการชั่วคราว โดยอาจมีการกำหนดระยะเวลา และ/หรือจำนวน ที่ขอผ่อนผันก็ได้ แล้วแต่กรณี โดยควรพิจารณาถึงวิธีการตัดบัญชีวัตถุดิบสำหรับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนี้เผื่อไว้ด้วย

2. หากเป็นการผลิตไม่ครบขั้นตอน เป็นบางรุ่น เป็นการถาวร อาจต้องแก้ไขชนิดผลิตภัณฑ์ในบัตรส่งเสริม โดยจะต้องพิจารณาว่า สินค้าที่ผลิตไม่ครบขั้นตอนนั้น อยู่ในข่ายที่จะให้ได้รับการส่งเสริมหรือไม่

สอบถามกรณีส่วนสูญเสียในสูตรที่ไม่มีมูลค่า จำเป็นต้องระบุในสูตรการผลิตหรือไม่ หากที่ผ่านมาไม่ได้ระบุจำเป็นต้องแก้ไขสูตรหรือไม่
การจะทำสูตรการผลิตที่มีส่วนสูญเสียในสูตรหรือนอกสูตร ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการผลิตสินค้า ไม่เกี่ยวกับว่าส่วนสูญเสียนั้นมีมูลค่าหรือไม่

โดยส่วนสูญเสียที่รวมไว้ในสูตรการผลิต จะได้รับการตัดบัญชีเมื่อมีการส่งสินค้าไปต่างประเทศและยื่นตัดบัญชีวัตถุดิบ

แต่ส่วนสูญเสียที่ไม่รวมไว้ในสูตรการผลิต (ส่วนสูญเสียนอกสูตร) จะไม่ได้รับการตัดบัญชีเมื่อมีการส่งออกสินค้าและตัดบัญชีวัตถุดิบ โดยจะต้องให้ บ.Inspector ตรวจสอบรับรองชนิดและปริมาณของส่วนสูญเสีย จากนั้นต้องทำลายเป็นเศษซากตามวิธีที่ได้รับอนุญาต และต้องชำระภาษีตามสาพเศษซาก (หากเศษซากมีมูลค่าเชิงพาณิชย์) จากนั้นจึงจะนำมาตัดบัญชีวัตถุดิบสำหรับส่วนสูญเสียนอกสูตรนั้นได้

ประเด็นที่สอบถาม หากบริษัทต้องการแก้ไขสูตรการผลิตเพื่อให้มีผลย้อนหลัง เนื่องจากทำสูตรผิด จะต้องยกเลิกการตัดบัญชีสำหรับใบขนที่มีการส่งออกสินค้าตามสูตรดังกล่าว จากนั้นจึงนำใบขนนั้นมายื่นตัดบัญชีใหม่โดยใช้สูตรที่แก้ไขแล้ว

หากจะดำเนินการด้วยวิธีนี้ แนะนำให้ศึกษาขั้นตอนวิธีดำเนินการให้เข้าใจถูกต้องชัดเจนก่อน

หากเป็นเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรหลัก และ เครื่องจักรนี้ราคาไม่แพง ทางสำนักงานส่งเสริมมีเกณฑ์อะไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพหรือไม่

ถ้าจะลงรายละเอียด ขอให้ช่วยให้ข้อมูลให้ครบด้วย เช่น กิจการอะไร กรรมวิธีผลิตที่ได้รับอนุมัติเป็นอย่างไร บัตรส่งเสริมอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่าหรือไม่ เครื่องจักรเก่าที่จะนำเข้าคืออะไร

เงื่อนไขเครื่องจักรเก่าต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพ กำหนดไว้ในประกาศ สกท ที่ ป.2/2546 และประกาศ กกท ที่ 6/2558 หากไม่อยู่ในข่ายข้อยกเว้น จะต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพ

ข้อประกาศที่เกี่ยวกับการขอคืนอากรเครื่องจักร และรายละเอียดบัตรส่งเสริม(8) หมายถึงอะไร

1.ประกาศ BOI เกี่ยวกับเครื่องจักร ค้นได้จาก http://www.faq108.co.th/boi/announcement/ โดยเลือกหมวดหมู่เป็น "เครื่องจักร"

2.ความหมายของเลขบัตรส่งเสริม ดูได้จาก Link : http://faq108.co.th/boi/certificate/overview.php

กรณีที่สอบถามเป็นส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต หากไม่ประสงค์จะแก้ไขการตัดบัญชีที่แล้วๆมา แต่จะแก้และให้มีผลกับการตัดบัญชีล็อตใหม่ๆจะกระทำได้ไหม

หากประสงค์จะใช้สูตรแก้ไข เฉพาะการตัดบัญชีในครั้งต่อไป ให้ยื่นแก้ไขสูตรเดิม ซึ่งจะเป็น revision 2 โดยในการตัดบัญชีครั้งต่อไป ก็ให้เลือกตัดบัญชีโดยระบุเป็น revision 2

วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI ปัจจุบันบริษัทมี Stock วัตถุดิบดังกล่าว แต่ไม่มี Oder จากลูกค้าต่างประเทศแล้ว หากต้องการนำวัตถุดิบที่ได้รับสิทธิ์ นำมาผลิตเป็น NON BOI และขายในประเทศ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร หรือต้องดำเนินการกับ BOIอย่างไรบ้างคะ (19 มี.ค. 2563)

สำหรับวัตถุดิบที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อผลิตและส่งออกนั้น หากต้องการนำมาจำหน่าย หรือผลิตในโครงการ non-BOI จะต้องดำเนินการชำระอากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม (ภาษี และ VAT) ให้เรียนร้อยก่อนจึงจะสามารถตัดบัญชีเพื่อให้พ้นภาระภาษี และนำไปจำหน่ายหรือผลิตในโครงการ non-BOI ได้ สำหรับแบบฟอร์มต่างๆ นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน link ดังนี้

https://www.boi.go.th/upload/content/F%20IN%20RM%2035_43684.pdf

https://www.boi.go.th/upload/content/F%20IN%20RM%2043_81913.pdf

https://www.boi.go.th/upload/content/F%20IN%20RM%2044_36586.pdf

การนำเข้าอะไหล่เพื่อมาทดลองกับเครื่องจักรสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ไหม

กรณีนำอะไหล่เข้ามาทดลองใช้กับเครื่องจักร เช่น เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร หรือเพื่อลดต้นทุนค่าอะไหล่ ถือว่ามีเจตนาที่ต้องการนำอะไหล่นั้นมาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริม จึงน่าจะอยู่ในข่ายที่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรได้ตามปกติ แต่หากนำมาทดลองแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถใช้ได้ บริษัทก็ต้องขออนุญาตส่งคืนอะไหล่ดังกล่าวออกไปต่างประเทศ หรือขอจำหน่ายในประเทศโดยมีภาระภาษีตามสภาพ

ผู้ขายชื่อบริษัท A (ไม่มีบัตรส่งเสริม BOI) ผู้ซื้อชื่อบริษัท B (มีบัตรส่งเสริม BOI) ผู้ซื้อ สามารถใช้สิทธิ BOI ได้หรือเปล่า

คำถามขาดรายละเอียด จึงขอตอบเฉพาะหลักการดังนี้

หากบริษัท B จะใช้สิทธิตามมาตรา 28 เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร B จะต้องมีสถานะเป็นผู้นำเข้า จึงจะใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรา 28 ได้

การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย กรณีไม่ได้นำเข้าวัตถุดิบเอง กรณีที่บริษัทฯ รับผลิตภัณฑ์จากโครงการ 1 มาผลิตต่อในโครงการ 2 โดยโครงการที่ 2 ไม่ได้นำเข้าวัตถุดิบเอง หากเกิดส่วนสูญเสียจากการผลิตของโครงการที่ 2 จะต้องทำการตัดบัญชีส่วนสูญเสียนี้ เพื่อโอนวัตถุดิบให้โครงการที่ 1 อย่างไรบ้าง (2 เม.ย. 2563)

กรณีที่สอบถาม โครงการที่ 2 จะต้องทำลายส่วนสูญเสียนอกสูตรตามวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก BOI และให้ บ.Inspector ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง

จากนั้นโครงการที่ 2 ต้องยื่นขอตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตร พร้อมกับขอโอนสิทธิการตัดบัญชีส่วนสูญเสียที่ผ่านการทำลายแล้วให้กับโครงการที่ 1 และเมื่อได้รับอนุมัติจาก BOI โครงการที่ 2 จึงส่งหนังสืออนุมัติโอนสิทธิการตัดบัญชีส่วนสูญเสียดังกล่าวให้กับโครงการที่ 1 เพื่อตัดบัญชีต่อไป

Q1.1: ขอสอบถามเพิ่มเติม หากโครงการที่ 2 ส่งส่วนสูญเสียดังกล่าวออกไปต่างประเทศการทำใบขนขาออก ทางบริษัทฯ จะต้องระบุว่าโอนสิทธิ์วัตถุดิบให้กับโครงการที่ 1 เข้าใจถูกหรือไม่ และต้องระบุอย่างไรบ้าง หลังจากส่งออกแล้วก้อนำใบขนฯ เพื่อตัดบัญชีส่วนสูญเสียต่อไป ใช่หรือไม่

A1.1: การส่งส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศ

1) กรณีเป็นเศษซากวัตถุดิบชนิดเดียวกับรายการวัตถุดิบในบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ เช่น เศษพลาสติกแยกตามชนิด มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1.1 ยื่นขออนุมัติส่งส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศต่อ BOI

1.2 ส่งออกส่วนสูญเสียตามชนิดและรายการที่ได้รับอนุมัติ

1.3 ยื่นขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรที่ได้ส่งออกไปต่างประเทศแล้ว ต่อ BOI

1.4 ยื่นขอตัดบัญชี (ปรับยอด) วัตถุดิบ ต่อ IC กรณีที่สอบถาม จะเป็นการโอนสิทธิการตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับอีกโครงการอื่น (โครงการที่ 1) ดังนั้น ในขั้นตอน 1.3 ให้แนบตารางโอนสิทธิไปพร้อมกับด้วย และเมื่อได้รับอนุมัติให้ส่งหนังสืออนุมัติให้กับโครงการที่ 1 เพื่อนำไปยื่นตัดบัญชีตามขั้นตอนที่ 1.4 ต่อ IC ต่อไป

2) กรณีเป็นชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่รายการวัตถุดิบในบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

2.1 ติดต่อ บ.Inspector ให้มาทำการตรวจสอบชนิดและปริมาณวัตุดิบที่ใช้ในชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปนั้น จากนั้นทำลายตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติ และให้ บ.Inspector ออกหนังสือรับรองตามที่ BOI กำหนด

2.2 ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 1.1 - 1.4

Q1.2: สอบถามเพิ่มเติม ในการส่งส่วนสูญเสียนอกสูตรไปต่างประเทศ ในขั้นตอน 1.2 ส่งออกส่วนสูญเสียตามชนิดและรายการที่ได้รับอนุมัติจะต้องระบุในใบขนขาออกด้วยหรือไม่ เช่น ระบุว่าโอนสิทธิ์ตัดบัญชีวัตถุดิบ ในรายการที่.... ให้บัตรส่งเสริม..... เป็นต้น หรือต้องระบุอย่างไร

A1.2: ไม่ต้องระบุการโอนสิทธิในขั้นตอนที่ 1.2 แต่ให้แนบตารางโอนสิทธิต่อ BOI พร้อมการยื่นขออนุมัติ ตัดบัญชีในขั้นตอนที่ 1.3 แบบฟอร์มตารางโอนสิทธิ ขอให้ติดต่อรับตัวอย่างจาก BOI โดยตรง

ส่วนสูญเสียในสูตรที่ไม่มีมูลค่า+สูตรการผลิต: การทำลายส่วนสูญเสีย จะต้องรับรองทั้งก่อนและหลังทำลาย หากเราส่งกำจัดข้างนอก inspector ต้องตามไปดูที่บริษัทฯรับกำจัดตอนทำลายเสร็จด้วยหรือไม่ และสรรพากรจะมาดูตอนเคลื่อนย้ายส่วนสูญเสียนี้ ไปที่บริษัทรับกำจัดหรือไม่ (11 มิ.ย. 2563)

ตามประกาศ BOI ส่วนสูญเสียนอกสูตรจะต้องทำลายเป็นเศษซาก จึงจะปลอดจากภาระภาษี ส่วนการนำเศษซากไปกำจัดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ข้อกำหนดตามประกาศ เรื่องส่วนสูญเสียของ BOI คำแนะนำคือ ให้ขออนุมัติวิธีการทำลาย เช่น ตัด ทุบ บด อัด ให้เสียสภาพ เป็นต้น โดย บ.Inspector จะทำการตรวจสอบ โดยอยู่ร่วมในการทำลายด้วย สำหรับเรื่องสรรพากรขอให้ศึกษาจากคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 79/2541 หรือปรึกษากับกรมสรรพากรโดยตรง

การกำหนดหน่วยของเครื่องจักรใน Master List กรณี Master List ยื่นหน่วยเป็น SET แล้ว แต่พิกัดที่จะใช้ รหัสสถิติเป็น C62 เท่านั้น บริษัทจะสามารถแก้ไขหรือดำเนินการได้อย่างไรบ้าง (เครื่อง 1 เครื่อง แยกชิ้นส่วนบรรจุมาหลายตู้ ส่งออก 1 เที่ยวเรือ)

กรณีได้รับอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรแล้ว สามารถยื่นขอแก้ไขหน่วยของเครื่องจักรได้ แต่จะต้องยังไม่เคยยื่นสั่งปล่อยเครื่องจักรรายการที่จะแก้ไขหน่วยนั้น

กรณีเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรหลัก นำเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ขอยกเว้นอากรขาเข้า แต่ใช้ในโครงการ ซึ่งระบุว่าไม่ใช่เครื่องจักรหลัก แต่ที่ถูกต้องจะต้องระบุว่าเป็นเครื่องจักรหลัก ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมดำเนินการขอเปิดดำเนินการ

หากในการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร ระบุว่าไม่ใช่เครื่องจักรหลัก แต่ในขั้นเปิดดำเนินการจะระบุว่าเป็นเครื่องจักรหลัก ก็สามารถทำได้ ตามข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

กรณีสายไฟ เวลาจะทำรายงาน scrap ต้องทำอย่างไร เช่น โมเดล ก. ปกติยาว 1 เมตร แต่พอเป็น scrap บางเส้นอาจจะยาว 0.5 เมตร บางเส้น 0.2 เมตร ต้องทำรายงานแยกเป็นโมเดลไหม (11 มิ.ย. 2563)

ปกติน่าจะใช้ข้อมูลจาก production report ของบริษัท

เช่น วันที่ ... เบิกวัตถุดิบจำนวน... ผลิตสินค้า โมเดล ... จำนวน .... โมเดล .... จำนวน .... คำนวณการใช้วัตถุดิบสุทธิตามสูตรการผลิตของแต่ละโมเดล จำนวน .... เกิดส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต จำนวน ....

โดยการรายงานจะต้องมีการแยกโมเดลด้วย

การขอสั่งปล่อยเพื่อขอคืนอากรวัตถุดิบ: ขอสอบถามดังนี้ บริษัทได้รับการส่งเสริมจำนวน 2 โครงการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นชนิดเดียวกัน บริษัทมีการสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าวัตถุดิบไว้ในโครงการที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้ขอคืนอากรวัตถุดิบ ต่อมาบริษัทได้ทำการรวมบัญชีปริมาณสต็อกของทั้ง 2 โครงการเข้าด้วยกัน และได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ แล้ว หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการขอคืนอากร แต่ได้รับแจ้งว่าระยะเวลาไม่ครอบคลุมฯ ทำให้ไม่สามารถขอคืนอากรได้ บริษัทฯ ต้องการทราบว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่บริษัทจะสามารถทำการขอคืนอากรในส่วนนี้ได้ (11 มิ.ย. 2563)

ในการรวมสต็อกวัตถุดิบของ 2 โครงการ BOI จะปรับแก้ไขระยะเวลานำเข้าให้เป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดของโครงการก่อนรวมสต็อก (สั้นหน้า สั้นหลัง)

ดังนั้น ก่อนการขอรวมสต็อก บริษัทควรตรวจสอบว่ามีวัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยสงวนสิทธิ ที่ต้องการขอคืนภาษี ค้างคงเหลือหรือไม่ และดำเนินการสั่งปล่อยคืนอากรให้เสร็จสิ้นก่อน จึงค่อยทำการรวมสต็อก

กรณีที่สอบถาม เนื่องจากมีการอนุมัติรวมสต็อกไปแล้ว จึงขอให้ติดต่อกองบริหารการลงทุนที่รับผิดชอบโครงการของบริษัท ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ BOI เห็นว่า วัตถุดิบที่สงวนสิทธิดังกล่าว นำเข้ามาในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ มาตรา 36 ของโครงการนั้น ก็จะแจ้งไปยัง IC เพื่อให้ปลดล็อคเงื่อนไขวันที่เริ่มใช้สิทธิของโครงการรวมสต็อก เป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถสั่งปล่อยคืนอากรวัตถุดิบดังกล่าวได้

ขั้นตอนการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร, วัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทได้ยื่นขอรับการส่งเสริมโครงการไปแล้ว ณ. ตอนนี้ได้รับแจ้งเรื่องได้รับการพิจารณา มติอนุมัติแล้ว คำถามคือขั้นตอนต้องยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร, วัตถุดิบ ต้องทำอย่างไรบ้าง

เนื่องจากเป็นคำถามที่กว้างมาก จึงขอตอบเฉพาะกรอบใหญ่ ๆ ดังนี้

1. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร (Master List)

 • สมัครใช้บริการระบบ eMT กับสมาคม IC
 • ยื่นคำร้องขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรผ่านระบบ eMT

2. การขออนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบ (Max Stock)

 • ยื่นแบบคำขออนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบต่อ BOI
 • สมัครใช้บริการระบบ RMTS กับสมาคม IC 
 • นำข้อมูลบัญชีปริมาณสต็อกวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ไปบันทึกในระบบ RMTS

เมื่อสมัครใช้บริการระบบ eMT และ RMTS กับสมาคม IC แล้วจะได้รับสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบนั้น ๆ

หรือหากต้องการศึกษาวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมจากคอร์สต่างๆ ที่สมาคม IC จัดขึ้นเป็นประจำ http://icis.ic.or.th/i-regist/index.php?r=site/course
จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับ "การแก้ไขชื่อแม่พิมพ์" ที่ได้รับอนุมัติการขอเพิ่มชื่อในบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่แม่พิมพ์นี้ยังไม่ได้มีการนำเข้า เป็นเพียงการแก้ไขแค่ "การเว้นวรรค" ของชื่อแม่พิมพ์เท่านั้น ไม่ทราบว่า จะสามารถขอแก้ไขในระบบ eMT Online ได้หรือไม่ เพราะเมื่อเข้าดูในเมนู มีแค่การแก้ไขหน่วยของแม่พิมพ์ ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขในระบบ eMT Online ได้ จะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใด

ให้ขออนุมัติเป็นรายการใหม่ (ระบบ eMT นับการเว้นวรรคเป็นอักขระ)

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map