Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

พรบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พระราชบัญญัติ

ประกาศในปี 2563

ประกาศ วันที่ เรื่อง หมายเหตุ สถานะ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ อ.1/2563 26-10-2563 การใช้สิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดฯ ที่ 2/2563 11-06-2563 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดฯ ที่ 1/2563 11-06-2563 การมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดฯ ที่ 1/2563 11-06-2563 แนวทางการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนามาต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์
ประกาศในปี 2561

ประกาศ วันที่ เรื่อง หมายเหตุ สถานะ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดฯ ที่ 3/2561 10-09-2561 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดฯ ที่ 1/2561 10-09-2561 การแก้ไขเพิ่มเติมประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายตามประกาศคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 1/2560
ประกาศในปี 2560

ประกาศ วันที่ เรื่อง หมายเหตุ สถานะ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดฯ ที่ 1/2560 19-05-2560 หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader