Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

ข่าวอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน

ก.ย. 2563
29 ก.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 32/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
28 ก.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 39/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
22 ก.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 31/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
21 ก.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 38/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
17 ก.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ครั้งที่ 3/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
15 ก.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 30/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
14 ก.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 37/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
08 ก.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 36/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
01 ก.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 29/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ส.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 35/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
25 ส.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 28/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
24 ส.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 34/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
18 ส.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 27/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
17 ส.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 33/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
17 ส.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ครั้งที่ 2/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
11 ส.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 26/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
10 ส.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 32/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
04 ส.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 25/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
03 ส.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 31/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
มิ.ย. 2563
30 มิ.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 22/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
29 มิ.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 26/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
23 มิ.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 21/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
22 มิ.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 25/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
17 มิ.ย. 2563
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ด) ครั้งที่ 3/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
16 มิ.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 20/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
15 มิ.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 24/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
08 มิ.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 23/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
02 มิ.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 19/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
01 มิ.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 22/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
พ.ค. 2563
26 พ.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 18/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
25 พ.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 21/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
19 พ.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 17/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
18 พ.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 20/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
12 พ.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 16/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
12 พ.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 19/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
05 พ.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 15/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
05 พ.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 18/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เม.ย. 2563
28 เม.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 14/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
27 เม.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 17/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
21 เม.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
20 เม.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 16/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
14 เม.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 15/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
14 เม.ย. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
13 เม.ย. 2563
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
07 เม.ย. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 14/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
มี.ค. 2563
31 มี.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
30 มี.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 13/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
24 มี.ค. 2563
คณะอนุกรรมการครั้งที่ 10/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
23 มี.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 12/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
16 มี.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 11/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
10 มี.ค. 2563
คณะอนุกรรมการครั้งที่ 9/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
09 มี.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 10/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
03 มี.ค. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
02 มี.ค. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 9/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ก.พ. 2563
25 ก.พ. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
24 ก.พ. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 8/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
18 ก.พ. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
17 ก.พ. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 7/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
12 ก.พ. 2563
คณะอนุฯ เทคโนโลยีเป้าหมาย ครั้งที่ 1/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
11 ก.พ. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 6/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
11 ก.พ. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
06 ก.พ. 2563
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
04 ก.พ. 2563
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
03 ก.พ. 2563
คณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2563
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน