Chat
x
toggle menu
toggle menu

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อคารวะ ลกท.
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อคารวะ ลกท. พร้อมหารือถึงโอกาสและความร่วมมือในด้านการส่งเสริมด้านการลงทุนระหว่างฝรั่งเศสและไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางสำหรับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map