Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

23 ธ.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนำโดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ จัดประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนรายใหญ่กว่า 30 องค์กร
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นำโดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ จัดประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนรายใหญ่กว่า 30 องค์กร เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนของไทยในปี 2564 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader