Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

17 ต.ค. 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ บรรยายเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ให้แก่คณะนักธุรกิจเกาหลีและผู้เข้าร่วมการประชุมภาคธุรกิจกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ บรรยายเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ให้แก่คณะนักธุรกิจเกาหลีและผู้เข้าร่วมการประชุมภาคธุรกิจกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader