Chat
x
toggle menu
toggle menu
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +66 2553 8111
โทรสาร: +66 2553 8315
E-mail: head@boi.go.th

  กองส่งเสริมการลงทุน 1

  เฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
  Add Line: https://line.me/ti/p/@boidiv1
  โทรศัพท์: +66 2553 8211

  กองส่งเสริมการลงทุน 2

  เฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
  Add Line: https://lin.ee/4TCKmteWy
  โทรศัพท์: +66 2553 8212

  กองส่งเสริมการลงทุน 3

  เฉพาะอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
  Add Line: https://lin.ee/eE4BVIj
  โทรศัพท์: +66 2553 8213

  กองส่งเสริมการลงทุน 4

  เฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง
  Add Line: https://lin.ee/EaBklaVi
  โทรศัพท์: +66 2553 8214

  กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1

  เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  งานติดตามผลการลงทุนและงานแก้ไขโครงการจากการตรวจเปิด
  ดำเนินการของกองส่งเสริมการลงทุน 1 และ 2

  Add Line: https://lin.ee/ZrutYbr
  โทรศัพท์: +66 2553 8203

  กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2

  เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  งานติดตามผลการลงทุนและงานแก้ไขโครงการจากการตรวจเปิด
  ดำเนินการของกองส่งเสริมการลงทุน 3 และ 4

  Add Line: https://lin.ee/RUCvidq
  โทรศัพท์: +66 2553 8140

  กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ

  เฉพาะคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติ
  Add Line: https://bit.ly/3vbEUlk
  โทรศัพท์: +66 2209 1161 +66 2209 1162
  +66 2209 1163 +66 2209 1164
  +66 2209 1165 +66 2209 1166
  +66 2209 1167

  ศูนย์บริการลงทุน

  เฉพาะคำถามก่อนได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  Add Line: https://lin.ee/CzlXH59

  ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

  Sorry, There is no information support your selected language !

  Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

  Download PDF Reader

  Site map