Chat
x
사용자 설문조사
Get more information
FAQ
Find answers quickly
연락처
Get in Touch with Us!
toggle menu
사용자 설문조사
Get more information
FAQ
Find answers quickly
연락처
Get in Touch with Us!
toggle menu

Not Found

스마트 비자

태국은 혁신을 통해 경제를 주도하는 일련의 노력을 해왔습니다. 태국 정부는목표 산업 또는 소위 S-Curve 산업을 발전시키기 위해 재능과 기술을끌어 들이기 위해 또 다른 방안을 취했습니다. 스마트 비자 프로그램은 외국에서과학 기술 전문가, 고위 임원, 투자자 및 스타트업 기업을 유치하는데 도움이 되도록태국의 매력을 향상시키기 위해 고안되었습니다.

2018년 12월 24일 기준

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map