Chat
x
ユーザー調査
Get more information
FAQ
Find answers quickly
コンタクト先
Get in Touch with Us!
toggle menu
ユーザー調査
Get more information
FAQ
Find answers quickly
コンタクト先
Get in Touch with Us!
toggle menu

Not Found

ติดต่อเจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมการลงทุน
กองส่งเสริมการลงทุน 1
อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรููปอาหาร,
การแพทย์, ชีวภาพ
กองส่งเสริมการลงทุน 2
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล,อิเล็กทรอนิกส์,
ยานยนต์
กองส่งเสริมการลงทุน 3
อุตสาหกรรมแร่ โลหะ และวัสดุ,
เคมีและปิโตรเคมี, พลังงานสาธารณูปโภค,
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
กองส่งเสริมการลงทุน 4
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, ดิจิทัล, โลจิสติกส์,
บริการ, การท่องเที่ยว
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1
งานสิทธิภาษีเงินได้และงานตรวจสอบของ
อุตสาหกรรมกองส่งเสริมการลงทุน1 และ 2
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
งานสิทธิภาษีเงินได้และงานตรวจสอบของ
อุตสาหกรรมกองส่งเสริมการลงทุน3 และ 4
ศูนย์บริการลงทุน
กองบริการชาวต่างชาติ
กลุ่มบัตรส่งเสริม
งานสนับสนุน
สำนักงานเลขาธิการ
กลุ่มกฎหมาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนต่างประเทศ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map