Chat
x
Nutzerbefragung
Get more information
FAQ
Find answers quickly
Kontakt
Get in Touch with Us!
toggle menu
Nutzerbefragung
Get more information
FAQ
Find answers quickly
Kontakt
Get in Touch with Us!
toggle menu
มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ


มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนจริงของโครงการขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

1. กิจการที่ขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (Additional incentive) ต้องเป็นโครงการในกิจการเป้าหมายกลุ่ม A1 A2 A3 และ A4 ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี

2. กิจการที่ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้แก่

2.1 กิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการชัดเจน เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น

2.2 กิจการที่ถูกกำหนดเงื่อนไขให้ตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเท่านั้น

3. ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม และไม่อนุญาตให้ขยายเวลาตอบรับการส่งเสริมและส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม

4. วันที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โครงการต้องมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงิน

** มาตรการนี้ให้มีผลบังคับใช้กับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2567

สิทธิประโยชน์

ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 เพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามแบบที่สำนักงานกำหนดภายใน 18 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม อย่างไรก็ตาม สำนักงานจะพิจารณาขยายเวลายื่นหลักฐานการลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม :

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2567 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.4/2565 เรื่อง ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2565, 12/2565, 13/2565, 14/2565, 15/2565 และ 17/2565ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map