Chat
x

Font Size

用戶調查
Get more information
FAQ
Find answers quickly
聯系我們
Get in Touch with Us!
toggle menu
用戶調查
Get more information
FAQ
Find answers quickly
聯系我們
Get in Touch with Us!
toggle menu
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับ “คนและเทคโนโลยี” เป็นอันดับแรก เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จึงได้ดำเนินการออกนโยบายและมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต

สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หน่วยงาน/ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


โครงการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ “Eastern Economic Corridor Human Development Center (EEC HDC)”

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map