ภาษา :
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร (มาตรา 28/29)
 • ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น (มาตรา 30)
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล (มาตรา 31 และ 34)
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 (มาตรา 35 (1) )
 • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า (มาตรา 35 (2) )
 • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (มาตรา 35 (3) )
 • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36)
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
 • อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
 • อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
 • อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
 • อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 37)

ที่มา: คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559
ปรับปรุงล่าสุด: มีนาคม 2560