Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
linebanner.jpg korchortor.jpg 1623412595549.jpg thaistopcovid.jpg

ภาพข่าวกิจกรรม


8 ก.ย. 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน ครั้งที่ 24

เพิ่มเติม

ข่าวสารใหม่


ข่าวบีโอไอ
สัมมนา/กิจกรรม
ข่าวน่าสนใจ
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
What Investors Say
เอกสารประกอบการบรรยาย
sample108

เรื่องเด่น

บีโอไอออกมาตรการส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการพัฒนาวัคซีน/ยา
ในประเทศ

รู้เรื่องบีโอไอ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน่วยงานให้บริการ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map