Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

รูปภาพ แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวสารใหม่

AWSCT.jpg Recycle_BOI_banner.jpg invest_year_Th.jpg Seminar.jpg SMEs-web.jpg web survey TH.png
 • ทั้งหมด
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ

All

Press Release

Presentations/Speeches

Events

Interesting News

News From Our Network

View More

ภาพข่าวกิจกรรม

24 เม.ย 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) จัดกิจกรรมหลักสูตร Workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน”

23 เม.ย. 2562 บีโอไอโตเกียว จัดกิจกรรมสัมมนากิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ “International Business Center: IBC” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมแถลงข่าวงาน SUBCON THAILAND 2019 ปีที่ 13 ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า

19 เม.ย. 2562 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ต้อนรับ Mr. WU Jihua รองประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประจำเมืองต้าเหลียนและคณะ

11 เม.ย 2562 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพร้อมรับพรจากเลขาธิการฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์)

View More

ร่วมงานกับเรา

ข่าวการรับสมัครข้าราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการประกาศราคากลาง

ข่าวการประกาศราคากลาง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานให้บริการของบีโอไอ

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง
SMART Visa
กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลจีน
ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

BOI ใสสะอาด
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือประชาชน
ICT Security Policy
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ช่องทางการช่วยเหลือ

คุณสามารถรับความช่วยเหลือผ่านทาง

Chat Room

Useful Links

Can help to go to the site as useful.

Chat Room

FAQ

Find answers quickly in official investment documents.

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader