ภาษา :
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการระดับสูง • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
  สำนักบริหารกลาง

  Tel: (+66) 2553 8215

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวชลีพร เฮงตระกูล

  สำนักบริหารกลาง

  Tel: (+66) 2553 8215
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
  สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8217

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี

  สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8217
 • BOI BOARD MEMBER
  นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
  สำนักบริหารการลงทุน 1

  Tel: (+66) 2553 8211

  BOI BOARD MEMBER
  นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย

  สำนักบริหารการลงทุน 1

  (Agro-Industry and Light Industry)

  Tel: (+66) 2553 8211
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
  กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8218

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา

  กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8218
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวกาญจนา นพพันธ์
  ศูนย์บริการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8216

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวกาญจนา นพพันธ์

  ศูนย์บริการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8216
 • BOI BOARD MEMBER
  นายชาตรี ลิ้มผ่องใส
  สำนักบริหารการลงทุน 2

  Tel: (+66) 2553 8212

  BOI BOARD MEMBER
  นายชาตรี ลิ้มผ่องใส

  สำนักบริหารการลงทุน 2

  (Metals,Metal Products, Machinery and Transport Equipment)

  Tel: (+66) 2553 8212
  E-Mail: chatri@boi.go.th
 • BOI BOARD MEMBER
  นายเจษฎา ศรศึก
  สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8221

  BOI BOARD MEMBER
  นายเจษฎา ศรศึก

  สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8221 ,
  (+66) 2553 8111 ext 8276
 • BOI BOARD MEMBER
  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
  สำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8219

  BOI BOARD MEMBER
  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

  สำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8219
 • BOI BOARD MEMBER
  นายดุสิต ไตรศิริพานิช
  สำนักบริหารการลงทุน 3

  Tel: (+66) 2553 8213

  BOI BOARD MEMBER
  นายดุสิต ไตรศิริพานิช

  สำนักบริหารการลงทุน 3

  (Electronics and Electrical Industries)

  Tel: (+66) 2553 8213
  E-Mail: dusit@boi.go.th
 • BOI BOARD MEMBER
  นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร
  สำนักสารสนเทศการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8220

  BOI BOARD MEMBER
  นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร

  สำนักสารสนเทศการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8220
 • BOI BOARD MEMBER
  นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
  สำนักบริหารการลงทุน 4

  Tel: (+66) 2553 8214

  BOI BOARD MEMBER
  นายปริเยศ พิริยะมาสกุล

  สำนักบริหารการลงทุน 4

  (Chemical, Paper, Plastic, Services and Public Utilities)

  Tel: (+66) 2553 8214
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวอรสา ไพบูลย์
  กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8405

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวอรสา ไพบูลย์

  กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8405