ภาษา :
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการระดับสูง • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
  สำนักงานเลขาธิการ

  Tel: (+66) 2553 8215

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวชลีพร เฮงตระกูล

  สำนักงานเลขาธิการ

  Tel: (+66) 2553 8215
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
  กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8218

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา

  กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8218
 • BOI BOARD MEMBER
  นายชาตรี ลิ้มผ่องใส
  กองบริหารการลงทุน 1
  (เทตโนโลยีชีวภาพและการแพทย์)

  Tel: (+66) 2553 8212

  BOI BOARD MEMBER
  นายชาตรี ลิ้มผ่องใส

  กองบริหารการลงทุน 1
  (เทตโนโลยีชีวภาพและการแพทย์)

  Tel: (+66) 2553 8212
  E-Mail: chatri@boi.go.th
 • BOI BOARD MEMBER
  นายดุสิต ไตรศิริพานิช
  กองบริหารการลงทุน 2
  (อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)

  Tel: (+66) 2553 8213

  BOI BOARD MEMBER
  นายดุสิต ไตรศิริพานิช

  กองบริหารการลงทุน 2
  (อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)

  Tel: (+66) 2553 8213
  E-Mail: dusit@boi.go.th
 • BOI BOARD MEMBER
  นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
  กองบริหารการลงทุน 3
  (อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน)

  Tel: (+66) 2553 8214

  BOI BOARD MEMBER
  นายสลิล วิศาลสวัสดิ์

  กองบริหารการลงทุน 3
  (อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน)

  Tel: (+66) 2553 8214
 • BOI BOARD MEMBER
  นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
  กองบริหารการลงทุน 4
  (บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง)

  Tel: (+66) 2553 8211

  BOI BOARD MEMBER
  นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย

  กองบริหารการลงทุน 4
  (บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง)

  Tel: (+66) 2553 8211
 • BOI BOARD MEMBER
  นายนฤชา ฤชุพันธุ์
  กองบริหารการลงทุน 5
  (กิจการสร้างสรรค์และดิจิตัล)

  Tel: (+66) 2553 8221

  BOI BOARD MEMBER
  นายนฤชา ฤชุพันธุ์

  กองบริหารการลงทุน 5
  (กิจการสร้างสรรค์และดิจิตัล)

  Tel: (+66) 2553 8221 ,
  (+66) 2553 8111 ext 8208
 • BOI BOARD MEMBER
  นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร
  กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8330

  BOI BOARD MEMBER
  นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร

  กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8330
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
  กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน

  Tel: (+66)2553 8334

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล

  กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน

  Tel: (+66)2553 8334
 • BOI BOARD MEMBER
  นางอัจฉรา สุนทรครุธ
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  Tel: (+66)2553 8373

  BOI BOARD MEMBER
  นางอัจฉรา สุนทรครุธ

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  Tel: (+66)2553 8373
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
  กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8217

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี

  กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8217
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวอรสา ไพบูลย์
  กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8405

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวอรสา ไพบูลย์

  กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

  Tel: (+66) 2553 8405
 • BOI BOARD MEMBER
  นายชนินทร์ ขาวจันทร์
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Tel: (+66)2553 8444

  BOI BOARD MEMBER
  นายชนินทร์ ขาวจันทร์

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Tel: (+66)2553 8444
 • BOI BOARD MEMBER
  นางสาวกาญจนา นพพันธ์
  ศูนย์บริการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8216

  BOI BOARD MEMBER
  นางสาวกาญจนา นพพันธ์

  ศูนย์บริการลงทุน

  Tel: (+66) 2553 8216