Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) นำโดย Tetsuro Imaeda ผู้อำนวยการและรองประธานธนาคาร SMBC (Representative Director and Deputy President) เพื่อแนะนำผู้บริหารของธนาคาร

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย การส่งเสริมนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุน (Investment Sentiment) ของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย รวมถึงมุมมองด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ เป็นต้น

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map