Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ต้อนรับทีมวิจัย จากบริษัท ICF

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ต้อนรับทีมวิจัย จากบริษัท ICF ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ทำการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Indo-Pacific Labor Rights in Electronic Supply Chains) ในการนี้ บีโอไอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มกิจการอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map