Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Hongwu Chen, CEO & Executive Partner จาก CASH Capital (Beijing) Investment Management Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Hongwu Chen, CEO & Executive Partner จาก CASH Capital (Beijing) Investment Management Co., Ltd. และผู้แทนจาก Chinese Academy of Science Innovation Cooperation Center Bangkok โดยนางสาวฐนิตาได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมสภาวะการส่งเสริมการลงทุนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งนำเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ของสำนักงาน ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและพัฒนาประเทศไปสู่ความอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Mr. Chen ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) อีกทั้งสนับสนุนการลงทุนของบริษัทที่ร่วมลงทุนให้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ Mr. Chen ยังได้นำเสนอรายชื่อบริษัทที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มจะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทเหล่านี้ล้วนแต่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานแทบทั้งสิ้น

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map