Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ได้รับเชิญจากบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการ Work-integrated Learning (WiL)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ได้รับเชิญจากบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการ Work-integrated Learning (WiL) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Merit-based Incentive) โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18 สถาบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ ปวส. จำนวน 734 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 749 คน รวมมูลค่าการลงทุน 362 ล้านบาท ถือเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดที่เคยได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Merit-based Incentive) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาด้านการขาดกำลังคนและแรงงานของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องด้านกำลังคนระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map