Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และนางสาวณภัทร ทัพพันธุ์ ผู้อำนวยการบริการชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจาก EU-Nepal Trade and Investment Programme

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และนางสาวณภัทร ทัพพันธุ์ ผู้อำนวยการบริการชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจาก EU-Nepal Trade and Investment Programme นำโดยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐของประเทศเนปาล อาทิ Joint Secretary Director General of Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Department of Industry ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการดำเนินงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) จามจุรีสแควร์

ในการนี้ บีโอไอได้รับความร่วมมือจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการทูตทางเศรษฐกิจ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งที่ลงทุนในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map