Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ นางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. David Williams ผู้จัดการโครงการ RISSC และคณะ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ นางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. David Williams ผู้จัดการโครงการ RISSC และคณะจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)

ในโอกาสนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ RISSC สำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยโครงการ RISSC ที่ได้ดำเนินการในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มีความยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างงานที่มีคุณค่า โดยในการนี้ นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ และมาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้ประกอบการลงทุนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต บีโอไอพร้อมที่จะส่งเสริม และยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยต่อไป

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map