Chat
x
toggle menu
toggle menu

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. SEKINE Masahiro ประธานธนาคารโชโค ชูคิน ประเทศญี่ปุ่น (The Shoko Chukin Bank, Ltd.) และคณะ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. SEKINE Masahiro ประธานธนาคารโชโค ชูคิน ประเทศญี่ปุ่น (The Shoko Chukin Bank, Ltd.) และคณะ ณ บีโอไอสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

โอกาสนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่และ SMEs ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย นอกจากนี้ สำนักงานและธนาคารได้หารือถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานสัมมนา การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) หรือการจัดกิจกรรมสนับสนุน Startups เพื่อสนับสนุนการลงทุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจญี่ปุ่นและธุรกิจไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เลขาธิการบีโอไอ ได้แสดงความขอบคุณธนาคารโชโค ชูคิน ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 28 ปี โดยบีโอไอพร้อมที่จะส่งเสริม และยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยต่อไป

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map