Chat
x
toggle menu
toggle menu

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ H.E. Ambassador Ana Cecilia Gervasi Diaz รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเปรู (Deputy Minister of Foreign Trade of Peru) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับเปรู

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ H.E. Ambassador Ana Cecilia Gervasi Diaz รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเปรู (Deputy Minister of Foreign Trade of Peru) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับเปรู ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map