Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

21 ธ.ค. 2563 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ รวมประชุมบอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ รวมประชุมบอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล  โดยบอร์ดบีโอไอมีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นการลงทุนส่งท้ายปี 2563 ดังนี้
- มาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564 ครอบคลุมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือน หลังออกบัตรส่งเสริม ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปี 2564 ถึง วันทำการ สุดท้ายของปี 2564
- ต่ออายุมาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ - ชายแแดนใต้ อีก 2 ปี
- หนุนเขตส่งเสริมพิเศษการแพทย์จีโนมิกส์
- ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader