Chat
x
toggle menu
toggle menu

25 ก.ย. 2562 นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ เปิดการสัมมนา เรื่อง "อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง"
วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการบีโอไอ เปิดการสัมมนา เรื่อง "อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบรางของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยระดับสากล โดยมีตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
Event Registration form

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map