Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

มาตรการกระตุ้นการลงทุน

มาตรการกระตุ้นการลงทุน

มาตรการนี้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ


สิทธิและประโยชน์

โครงการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง


เงื่อนไข

 • ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น และประเภทกิจการ 2.17, 6.15, 6.16, 6.17 และ 7.24 ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 • ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี

 • ต้องมีเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ตินและทุนหมุนเวียน ดังนี้

  (1) ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือ

  (2) ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือ

 • ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการนำเข้าเครื่องจักร ทั้งนี้ จะพิจารณาขยายเวลาเปิดดำเนินการตามความเหมาะสม

 • มาตรการนี้มีผลใช้บังคับกับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2563


  การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฉบับนี้จะต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงตามแบบที่สำนักงานกำหนดภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2565


  สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทนที่ 3/2563 คำชี้แจงฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และเอกสารแผ่นพับ Thailand Plus+  ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

  Sorry, There is no information support your selected language !

  Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

  Download PDF Reader