Chat
x
toggle menu
toggle menu

มาตรการกระตุ้นการลงทุน

มาตรการกระตุ้นการลงทุน


มาตรการนี้ครอบคลุมทุกจังหวัด

สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง วันทำการสุดท้ายของปี 2563


เงื่อนไข

กรณีที่ 1 ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 - 30 ธ.ค. 2564

กรณีที่ 2 ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 - 30 ธ.ค. 2563

- ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น และประเภทกิจการที่กำหนดเงื่อนไขให้ตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น

- ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี


สิทธิประโยชน์

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

***ทั้ง 2 กรณี จะต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจะต้องมีสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินในวันที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

- อ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2564  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map