Chat
x
toggle menu
toggle menu

มาตรการกระตุ้นการลงทุน

มาตรการกระตุ้นการลงทุน

มาตรการนี้ครอบคลุมทุกจังหวัด
สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง วันทำการสุดท้ายของปี 2565

เงื่อนไข

- เงินลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือนหลังออกบัตรส่งเสริม
- ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น และประเภทกิจการที่กำหนดเงื่อนไขให้ตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น

- ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี


สิทธิประโยชน์
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ


ทั้งนี้ โปรดรอรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศมาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2565

 
โปรดทราบ

- สำหรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2564 จะต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายใน 18 เดือน โดยจะต้องมีสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินในวันที่ยื่นขอรับสิทธิ

- สำหรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 2563 จะต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจะต้องมีสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินในวันที่ยื่นขอรับสิทธิ-- อ่านเอกสารเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2564  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map